Zmieniająca uchwałę w sprawie terminu organizacji Festynu „Lato 2018”.

Uchwała Nr 101/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu organizacji Festynu „Lato 2018”.

Na podstawie § 7 pkt.3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia termin organizacji  Festynu „Lato 2018” na dzień 30 czerwca 2018 roku.

§ 2. Traci moc uchwała nr 95/18 z dnia 12 lutego 2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             PRZEWODNICZĄCA

                                                                  Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                                                                                                 Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
101/18
Data uchwały: 
14/05/2018
Kadencja: 
2015-2019