Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia plany pracy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 57/16

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 08.08.2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok.

 

            Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 Plan pracy na 2016 rok:

  1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
  2. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
  3. Udział w imprezach organizowanych przez młodzież Gimnazjum Nr 34:

- Turniej czterech ogni,

- Forum Samorządów szkolnych,

- Międzyszkolny Konkurs Poezji Optymistycznej.

4. Organizacja Festynu letniego.

6. Krokusowa rewolucja.

7. Mikołaj 2016.

8. Wydanie biuletynu „Nasze Osiedle” rana na kwartał.

9. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.

§ 2

Traci moc uchwała nr 29/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Planowanie działań Rady Osiedla na 2016 rok.

 

Nr uchwały: 
57/16
Data uchwały: 
08/08/2016
Kadencja: 
2015-2019