zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok.

UCHWAŁA NR 80/17

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 19.06.2016 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok.

 

            Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)), Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn uchwala, co następuje :

§ 1.

 

Plan rzeczowo – finansowy na 2017 rok stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr 67/17 z dnia 9 stycznia 2017 r.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     SKARBNIK                                                                          PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                        Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

…………………………..……                               ……………………………………

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna z planem finansowym Rady Osiedla na 2017 r. Przeznaczenie środków finansowych przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn ma na celu jak najlepszą gospodarkę finansową w ramach przyznanego finansowania z budżetu Miasta. 

 

 

 

 

Nr uchwały: 
80/17
Data uchwały: 
19/06/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do Uchwały 80.pdf357.4 KB