Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

UCHWAŁA NR 80 /22

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 21.03.2022 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

 

Na podstawie § 7 pkt 3  Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr  XXIX/770/17  Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn  (Dz.U. Woj.Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. Arkońskie – Niemierzyn ze zm.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

zmienia datę organizacji Festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka na dzień  28 maja 2022r.  godz. 12:00 – 18:00.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr75/22 z dnia 21.03.2022 r.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
80/22
Data uchwały: 
11/04/2022
Kadencja: 
2019-2024