Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 50/16

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.05.2016 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok.

 

 

 

            Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)), Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Plan rzeczowo – finansowy na 2016 rok stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr 30/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                               Maria Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna z planem finansowym Rady Osiedla na 2016 r. Przeznaczenie środków finansowych przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn ma na celu jak najlepszą gospodarkę finansową w ramach przyznanego finansowania z budżetu Miasta. 

 

 

Nr uchwały: 
50/16
Data uchwały: 
09/05/2016
Kadencja: 
2015-2019