Wydanie opinii w sprawie dzierżaw gruntów miejskich, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
III/07/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 8 Lipiec, 2019

Protokół  Nr III/07/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 08.07.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.06.2019 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Wojciechowskiego.
  6. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 232/2 z obrębu 2033.
  7. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Arkońskiej.
  8. Ustalenie terminu spotkania z mieszkańcami domu socjalnego Arkońska 17/18..
  9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.06.2019 r. został przyjęty 12 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był dzielnicowy Komisariatu Szczecin – nad Odrą i przedstawiciele Komisariatu Szczecin - Pogodno. Dzielnicowa Straży Miejskiej nie była obecna.

Przewodnicząca zgłasza wyrzucanie śmieci przez działkowców w okolicy parkingu przy wybiegu dla psów.

Pan Adam Lau zgłasza pijących alkohol w okolicy Syrenich Stawów.

Pan Bartłomiej Wróblewski prosi o częstsze kontrole prędkości na ulicy Chopina.

Ad. 5

 Do Rady Osiedla wpłynęło pismo w sprawie wydania zgody na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Wojciechowskiego.  

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Wojciechowskiego w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 35 z obrębu 2033.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

O godzinie 18:06 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Ad. 6.

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 11-13A w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 232/2 z obrębu 2033.

Na wydzierżawionym gruncie „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.  Chopina 22 jako Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Arkońskiej 11-13A w Szczecinie postawi altanę śmietnikową, zgodnie z zaleceniami ZBiLK.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

            Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej.  Pani Ewa Żolik i Pan Dariusz Stopa odbyli wizję lokalną na wnioskowanym terenie, na podstawie której podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu z obrębu 2032, położonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

            Na 16 lipca, godzina 18:00 ustalono spotkanie z mieszkańcami budynku socjalnego przy ul. Arkońskiej 17-18. Celem spotykania będzie namówienie mieszkańców do zaangażowania w remont budynku. ZBiLK wyremontuje klatki schodowe i może zapewnić farbę aby mieszkańcy sami pomalowali swoje korytarze.

Ad.9.

            Zmieniono godzinę zebrań Rady Osiedla. Od przyszłego spotkania tj. 12 sierpnia zebrania będą rozpoczynały się o 17:30, wszyscy zebrani wyrazili zgodę na taką zmianę.

Pan Adam Lau zgłasza uwagę mieszkańców, żeby na ul. Zakole powyżej przejścia do szkoły, ze względów bezpieczeństwa w jakiś sposób spowolnić ruch samochodowy.

Ad.10.  

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska