Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli, Krokusowa Rewolucja, sprawy bieżące

Nr aktu: 
XII/11/2016
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 Listopad, 2016

Protokół  Nr XII/11/2016

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 14.11.2016 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 14  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.10.2016 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie projektów inwestycyjnych na rok 2017, w ramach zadania „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”
 5. Ustalenie terminu sadzenia krokusów w ramach akcji „Krokusowa Rewolucja”
 6. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.10.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 18:20 na zebranie dołączyła Pani Teresa Kawecka – Baumgart.

Ad. 4.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z WGKiOŚ w sprawie projektów inwestycyjnych w 2017 r. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na inwestycje w 2017 r. dysponuje 170 tys. zł (sto siedemdziesięcioma tysiącami zł). Podjęto dyskusję w sprawie. Każdą propozycję inwestycji poddano głosowaniu.

O godz. 18:30 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Podjęto uchwałę Nr 61/16 w sprawie zgłoszenia do WGKiOŚ poniższych propozycji inwestycji do wykonania w ramach przyszłorocznych zadań pn. „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”:

 1. Instalacja nowych i demontaż starych koszy do koszykówki na boisku przy ul. Zakole.
 2. Montaż siłowni „dla seniorów” na boisku do piłki nożnej przy ul. Zakole.
 3. Montaż słupków do siatkówki na boisku przy ul. Zakole.
 4. Powiększenie placu zabaw w parku im. F. Chopina, montaż huśtawek dla dzieci starszych.

Uchwała została podjęta 13 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

 

Ad. 5

            Rada Osiedla dysponuje 2 500 cebulek krokusów, które zostaną posadzone w dalszej części Obwodnicy. Przewodnicząca proponuje, aby sadzenie rozpocząć na wysokości ul. Krasińskiego i zejść obwodnicą w dół, w kierunku skrzyżowania ul. Chopina z ul. Wszystkich Świętych.

Termin sadzenia ustalono na sobotę 26.11.2016 r. Spotkanie o godz.10:00.

Chętni do sadzenia cebulek to:

Maria Myśliwiec,

Maria Bronowicka,

Izabela Kowańdy,

Teresa Kawecka – Baumgart,

Andrzej Radziwinowicz

Ad. 6.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o szkoleniu dla Rad Osiedli, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada.

O godzinie 19:20 na zebranie dołączył Pan Paweł Rydzewski.

W sprawach bieżących omówiono:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – szpital”

- stan zabytkowego budynku przy Pogotowiu Opiekuńczym,

- uszkodzony chodnik na ul. Wiosny Ludów przy postoju TAXI

- nieświecące lampy w parku.

 

Ad.7.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska