Wnioski do Budżetu Miasta, dzierżawy gruntów, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
VIII/09/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Wrzesień, 2018

Protokół  Nr VIII/09/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.09.2018 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 09.07.2018 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Chopina 113.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Wiśniowy Sad.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie propozycji zbycia gruntu gminnego położonego przy ul. Wojciechowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków Rady Osiedla do Budżetu Miasta na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji spotkania dla mieszkańców dotyczącego „Inicjatywy Lokalnej”.
 10. Ustalenie terminu organizacji imprezy „Mikołaj 2018”.
 11. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 09.07.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był  dzielnicowy Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. Przewodnicząca poinformowała, że w Parku im. F. Chopina zdewastowano 8 ławek. Przewodnicząca odbyła wizję lokalną z przedstawicielką ZUK. Przewodnicząca proponuje rozważenie możliwości montażu kamer na terenie Parku.

Pan Rafał Rembielak zgłasza utrudnienia w przejeździe w godzinach szczytu przez skrzyżowanie Wszystkich Świętych X Arkońską.

Ad. 5

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem, które wpłynęło do Rady Osiedla w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Chopina.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Chopina, działka nr 134 z obrębu geodezyjnego 2034, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

            Przewodnicząca przeczytała pismo z ZBiLK dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Wiśniowy Sad.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego położonego przy ul. Wiśniowy Sad, stanowiącego część działki nr 3/6 z obrębu geodezyjnego 2035, zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczącym wydania opinii w sprawie zbycia gruntu gminnego.

Podjęto uchwałę w dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie propozycji zbycia gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 20/5 z obrębu geodezyjnego 2033, proponowaną na dołączenie do posesji o adresie Wojciechowskiego 6 (dz. nr 20/8) lub Wojciechowskiego 6a (dz. nr 20/6), zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

            Do końca września Rada Osiedla ma termin na złożenie wniosków do Budżetu Miasta na 2019 rok.

Po dyskusji podjęto uchwałę dotyczącą zgłoszenia poniższych wnioskó do Budżetu Miasta na 2019 rok:

 1. Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.
 2. Remont ul. Serbskiej.
 3. Remont ul. Grzybowej.
 4. Budowa parkingu przy SPWSZ na terenie pomiędzy ul. Judyma i ul. Zdrojową –projekt.
 5. Remont ul. Broniewskiego od ul. Judyma do ul. Chopina.
 6. Remont nawierzchni ulicy Sportowej.
 7. Remont nawierzchni ulicy Łabędziej.
 8. Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej.
 9. Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego na odcinku przyległym do DPS.
 10. Regulacja koryta strumyka „Warszewiec”.
 11. Remont alejek w Parku im. F. Chopina.
 12. Montaż monitoringu w przejściu podziemnym na ul. Wszystkich Świętych.
 13. Budowa zatok parkingowych (do 10 minut) na ul. Zakole przy SP 68.
 14. Remont ul. Wiosny Ludów od nr 113 do Wzgórze Arkońskie 4. 

Uchwała została podjęta 10 głosami za, jedna osoba wstrzymała się.

O godzinie 19:00 zebranie opuścił Pan Andrzej Radziwinowicz.

Ad.9.

            Do Rady Osiedla wpłynęła propozycja organizacji szkolenia dla mieszkańców dotyczącego „Inicjatywy Lokalnej”. Fundacja Sektor 3 zaproponowała Radzie Osiedla współpracę w organizacji tego spotkania.

Podjęto uchwałę dotyczącą decyzji o organizacji w dniu 20 września 2018 r. w godzinach od 17:00 do 18:45 w sali Ekoportu przy ul. Harcerzy spotkania dla mieszkańców, dotyczącego projektu „Inicjatywa Lokalna”, którego celem jest szerzenie informacji o możliwościach zgłaszania projektów/zadań w ramach narzędzia jakim jest Inicjatywa Lokalna.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 2 osoby wstrzymały się.

Ad. 10.

            Na dzień 1 grudnia 2018 ustalono termin organizacji imprezy Mikołaj 2018.

Ad. 11.

            Pani Magdalena Zubkiewicz przeczytała pisma, które wpłynęły do rady osiedla.

 1. Pismo z ZUK w Szczecinie, dotyczące wykonania remontu ścieżki – alejki w Parku Kasprowicza przy Syrenich Stawach.
 2. Pismo z Wydziału Spraw Społecznych, dotyczące wydania opinii w sprawie ograniczenia dostępu do alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00.

Ad. 12.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska