W sprawie zgłoszenia uwag do projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin.

UCHWAŁA NR 69/17

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.01.2017 r.

w sprawie zgłoszenia uwag do projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin.

            Na podstawie § 7 pkt. 5) lit b) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Negatywnie opiniuje zmianę w Rozdziale 6 – zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady, Rozdział X § 73 pkt 1 – „wyborca głosuje tylko na jednego kandydata”.

Proponuje pozostawienie dotychczasowych zasad głosowania: „Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi bezwzględna większość statutowego składu rady osiedla”.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Nr uchwały: 
69/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019