W sprawie zakupu karty telefonicznej.

Uchwała Nr V/01/2009

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.01.2009 r.

 

w sprawie zakupu karty telefonicznej.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. przeznacza kwotę 50 zł (pięćdziesięciu złotych) miesięcznie, do końca
2009 r., na zakup karty telefonicznej dla Przewodniczącej Rady Osiedla.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
V/01/2009
Data uchwały: 
12/01/2009
Kadencja: 
2007-2011