w sprawie wystąpienia do WGKiOŚ o przegląd drzew.

UCHWAŁA NR 70/17

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.01.2017 r.

w sprawie wystąpienia do WGKiOŚ o przegląd drzew.

            Na podstawie § 7 pkt. 5)  Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Podejmuje decyzję o wystąpieniu do WGKiOŚ o przegląd drzew i krzewów na terenie pomiędzy ul. Judyma a ul. Zdrojową – nr działki 3/39, 3/40 i 3/41 z obrębu 2036.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

Maria Myśliwiec

Uzasadnienie.

 

            Wymieniony teren (stan drzew) zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

 

Nr uchwały: 
70/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019