W sprawie wniosków do Budżetu Miasta na 2018 rok.

Uchwała Nr 75/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.04.2017 r.

w sprawie wniosków do Budżetu Miasta na 2018 rok.

Na podstawie § 7 pkt.5 lit. c Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 zgłasza poniższe wnioski do Budżetu Miasta na 2018 rok:

  1. Remont ul. Serbskiej.
  2. Remont ul. Grzybowej.
  3. Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.
  4. Budowa parkingu przy SPWSZ na terenie pomiędzy ul. Judyma i ul. Zdrojową –projekt.
  5. Remont ul. Broniewskiego od ul. Judyma do ul. Chopina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zubkiewicz                                                    Maria Jolanta Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

Nr uchwały: 
75/17
Data uchwały: 
10/04/2017
Kadencja: 
2015-2019