W sprawie sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r.

UCHWAŁA NR 49/16

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.05.2016 r.

 

W sprawie sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r.

Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)), Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                        Maria Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna poniesionymi przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wydatkami w I kwartale 2016 r. 

 

 

Załącznik

Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn za I kwartał 2016rok

Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w okresie od 01.01.2016r -31.03.2016r  zgodnie z planem finansowym Rady zrealizowała :

Diety przewodniczącej – 1 192,35 zł

Sprzątanie siedziby – 460,00 zł

Zakup materiałów biurowych – 295,20 zł

Kwoty niezrealizowane : na utrzymanie czystości w kwocie 460,00 zł z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą przez WGKiOŚ oraz zaoszczędzono: materiały biurowe  704,80 zł, opłaty pocztowe 100,00 zł,  działania promocyjne 1 000,00 zł. Powyższą kwotę  (2 264,80 zł) ujęto w zmianach planu finansowego na kolejne kwartały 2016 roku .

 

Nr uchwały: 
49/16
Data uchwały: 
09/05/2016
Kadencja: 
2015-2019