W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

UCHWAŁA NR 56 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 14.04.2021 r.

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

 

Na podstawie § 7 pkt 5 lit. g Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Rada Osiedla zgłasza następujące wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

 

  1. Budynki mieszkaniowo – użytkowe maksymalnie do 5 kondygnacji,
  2. Przeznaczenie zabudowy na cele mieszkaniowe oraz lokale użytkowe na cele medyczne i oświatowe,
  3. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie 40 %,
  4. Minimum 1 i ½miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny ,
  5. Minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal użytkowy.

.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
56/21
Data uchwały: 
14/04/2021
Kadencja: 
2019-2024