W sprawie przeznaczenia kwoty 1 300,00 zł.

                         Uchwała Nr 78/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   15.05.2017 r.

 

W sprawie przeznaczenia kwoty 1 300,00 zł.

Na podstawie § 34 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 1 300,00 zł z budżetu Rady Osiedla  na realizację projektu „Kino pod chmurką”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     SKARBNIK                                                                                    PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                       Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

Magdalena Zubkiewicz                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
78/17
Data uchwały: 
15/05/2017
Kadencja: 
2015-2019