W sprawie przeznaczenia kwoty 1 000 000,00 zł na inwestycje na osiedlu.

UCHWAŁA NR 74/22

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 14.02.2022 r.

 

W sprawie przeznaczenia kwoty 1 000 000,00 zł na inwestycje na osiedlu.

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
(Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

przeznacza kwotę 1 000 000,00 zł ze środków inwestycyjnych Rady Osiedla na dofinansowanie inwestycji miejskiej „Rewitalizacja Parku im. F. Chopina w Szczecinie
– etap I”.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
74/22
Data uchwały: 
14/02/2022
Kadencja: 
2019-2024