W sprawie opinii sprzedaży nieruchomości gminnej przy ul. Wojciechowskiego 22

UCHWAŁA NR 78/22

 RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 21.03.2022 r.

 

W sprawie opinii sprzedaży nieruchomości gminnej przy ul. Wojciechowskiego 22

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

wydaje pozytywną  opinię w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 46/14 o powierzchni ca 15 m 2
z obrębu geodezyjnego 2033 Szczecin – Pogodno, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 209 z obrębu geodezyjnego 2033 Szczecin – Pogodno, położonej w Szczecinie przy ul. Wojciechowskiego 22.

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

 

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
78/22
Data uchwały: 
21/03/2022
Kadencja: 
2019-2024