W sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Harcerzy” w Szczecinie.

UCHWAŁA NR 83/22

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 08.08.2022 r.

 

w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Harcerzy” w Szczecinie.

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. k Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Negatywnie opiniuje zapis dla działki nr 6001 ZP.

Nieuzasadnione wydaje się zlikwidowanie ogrodów działkowych i zamiana ich na teren zielony, kiedy oba tereny są biologicznie czynne a w najbliższej okolicy są tereny leśne.

Negatywnie opiniuje wprowadzenie funkcji zabudowy wielorodzinnej, wielorodzinnej
z usługami i jednorodzinnej z usługami kosztem likwidacji istniejących ogrodów działkowych. Sprzeciwia się likwidacji ogrodów działkowych na terenie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Harcerzy” w Szczecinie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
83/22
Data uchwały: 
08/08/2022
Kadencja: 
2019-2024