W sprawie opinii dotyczącej Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn.

Uchwała Nr 23/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.10.2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn.

 

Na podstawie § 7 pkt.2 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zgłasza propozycje zmian Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn:

„§ 28” – Rada co najmniej raz w roku, w terminie do końca czerwca informuje mieszkańców osiedla o swojej działalności na zebraniach z mieszkańcami, a także lub poprzez podanie….

„§88” – dopisanie punktu 5) nieusprawiedliwionej absencji w posiedzeniach rady lub zarządu przekraczającej 50 % ilości zebrań w ciągu 3 miesięcy licząc od daty pierwszej nieusprawiedliwionej nieobecności (na wniosek zarządu osiedla w trybie Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej).

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
23/19
Data uchwały: 
30/12/2019
Kadencja: 
2019-2024