W sprawie opinii dotyczącej przedłożonych projektów.

Uchwała Nr 118/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   05.11.2018 r.

w sprawie opinii dotyczącej przedłożonych projektów.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.g Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. pozytywnie opiniuje przedłożone projekty:

  1. Projekt budowlany „ Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szczecinie na odcinku od           ul. Chopina do ul. Zdrojowej” z uwagą, aby przewidzieć lokalizację nowych miejsc parkingowych w okolicy przychodni na ul. Wiosny Ludów.
  2. Program Funkcjonalno Użytkowy „ Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szczecinie na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Arkońskiej” bez uwag.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
118/18
Data uchwały: 
05/11/2018
Kadencja: 
2015-2019