W sprawie opinii dotyczącej oddania w użytkowanie nieruchomości.

Uchwała Nr 33/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   20.01.2020 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej oddania w użytkowanie nieruchomości.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

wydaje pozytywną  opinię w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej, położonej w szczecinie przy ul. Wiśniowy Sad, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 3/6 w obrębie 2035.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    PRZEWODNICZĄCA

                                                                          Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                                                                                               Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
33/20
Data uchwały: 
20/01/2020
Kadencja: 
2019-2024