W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 10/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.06.2019 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rucianej
w Szczecinie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 147/6 dr z obrębu 2034.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

         Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
10/19
Data uchwały: 
10/06/2019
Kadencja: 
2019-2024