W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 103/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.05.2018 r.

w sprawie opinii dotyczącej użyczenia – porozumienia na nieodpłatne korzystanie z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie użyczenia – porozumienia na nieodpłatne korzystanie przez Wspólnotę Mieszkaniową Zdrojowa 23/25 z terenu Gminy Miasto Szczecin, nr działki 139/450 zgodnie z załączoną mapką.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               PRZEWODNICZĄCA

                                                                      Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                                                                                                  Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
103/18
Data uchwały: 
14/05/2018
Kadencja: 
2015-2019