W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr I/02/15

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   02.02.2015 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntów oznaczonych numerami 58/4 i 58/9 (fragment) z obrębu 2034 położonych przy ul. Podleśnej 40 w Szczecinie, zgodnie z załączona mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
I/Z/02/15
Data uchwały: 
02/02/2015
Kadencja: 
2011-2015