W sprawie opinii do projektu „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”.

Uchwała Nr 64/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 09.01.2017 r.

 

 

w sprawie opinii do projektu „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”.

Na podstawie § 7 pkt. 6) lit. h) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta  Szczecin z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn pozytywnie opiniuje przedłożoną w dniu 09.01.2017 r. koncepcję projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Opinia została wydana w trosce o poprawienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników przedmiotowej ulicy.

 

 

Nr uchwały: 
64/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019