W sprawie opinii do projektu „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”.

Uchwała Nr 63/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 12.12.2016r.

 

 

w sprawie opinii do projektu „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”

 

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta  Szczecin z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn negatywnie opiniuje przedłożoną pismem znak DBP/Serbska/08/2016 koncepcję projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Serbskiej w Szczecinie”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Opinia została wydana po konsultacji z mieszkańcami ul. Serbskiej oraz w trosce o poprawienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników przedmiotowej ulicy.

Nr uchwały: 
63/16
Data uchwały: 
12/12/2016
Kadencja: 
2015-2019