W sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr XIX/10/2014

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 06.10.2014 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po konsultacji z mieszkańcami ulicy Wszystkich Świętych, negatywnie opiniuje nadanie nazwy „ulica Księdza Arcybiskupa prof. Kazimierza Majdańskiego” dla fragmentu obwodnicy (zgodnie z załączoną do pisma znak BRM-I-BT/0066/7/2/P-28/14 mapą). Jednocześnie proponujemy przedmiotowy odcinek obwodnicy nazwać „ulica Wszystkich Świętych”. Sugerujemy, aby imieniem Księdza Arcybiskupa prof. Kazimierza Majdańskiego nazwać kolejny odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej (od ulicy Arkońskiej), który będzie wybudowany w najbliższym czasie).

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XIX/10/2014
Data uchwały: 
06/10/2014
Kadencja: 
2011-2015