W sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika administracyjno-gospodarczego

Uchwała Nr 119/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.12.2018 r.

 

w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego

 

Na podstawie § 32 pkt.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia kontynuować zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika administracyjno - gospodarczego z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 2 760,00 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt  złotych) półrocznie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2019 – 30.06.2019 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Usprawnienie pracy w Radzie Osiedla.

 

       SKARBNIK                                                                                          PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                            Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                             Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
119/18
Data uchwały: 
10/12/2018
Kadencja: 
2015-2019