W sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.

Uchwała Nr 62/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 12.12.2016r.

 

 

w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.

 

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta  Szczecin z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia kontynuować zatrudnienie na umowę zlecenie Pani Jolanty Paszkowskiej z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 5 520,00 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) rocznie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2017 – 31.12.201 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Usprawnienie pracy w Radzie Osiedla.

 

 

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                     Maria Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                    Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

 

Nr uchwały: 
62/16
Data uchwały: 
12/12/2016
Kadencja: 
2015-2019