W sprawie dzierżawy gruntu przez Pana Macieja Wędzińskiego.

Uchwała Nr XIV/05/11

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 09.05.2011 r. 

W sprawie dzierżawy gruntu przez Pana Macieja Wędzińskiego.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. negatywnie opiniuje dzierżawę gruntu położonego przy Szymonowica i Zdrojowej (posiadającej oznaczenie geodezyjne obręb 2033, działka nr 57B).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XIV/05/11
Data uchwały: 
09/05/2011
Kadencja: 
2011-2015