Sprawy bieżące, przygotowanie „Kina pod chmurką”.

Nr aktu: 
VIII/08/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 Sierpień, 2017

Protokół  Nr VIII/08/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 14.08.2017 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.07.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
  5. Podział obowiązków w przygotowaniu „Kina pod chmurką”
  6. Sprawy bieżące, wniesionei wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.07.2017 r. został przyjęty 8 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.

Ad. 4.

Na wniosek Przewodniczącej wprowadzono zmianę w porządku obrad, dodano wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu. Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu na postawienie garażu przy ul. Wszystkich Świętych.

Podjęto uchwałę nr 82/2017 dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Wszystkich Świętych,  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową, działka nr 38/40. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

            19 sierpnia o godz. 21:00 w Parku im. F. Chopina zostanie wyświetlony polski film pt. „Sęp”. Przy poprzednim seansie plakaty rozwieszała Przewodnicząca Maria Myśliwiec, Pani Jadwiga Jędrzejewska i Pan Andrzej Radziwinowicz. Przewodnicząca prosi inne osoby o pomoc w rozwieszaniu plakatów. Chęć pomocy zgłosił Pan Andrzej Radziwinowicz, Pan Andrzej Lindecki, Pani Izabela Kowańdy.

W dzień seansu spotkanie członków Rady o godzinie 19:00. Chęć pomocy zgłosił Pan Rafał Rembielak, Pan Andrzej Radziwinowicz i Pan Bogusław Zarzycki.

Ad. 6.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że dzięki Policji z Komisariatu Szczecin Pogodno został zabezpieczony otwarty szyb, znajdujący się w Parku im. F. Chopina.

Prośba do członków Rady o zwrócenie uwagi na nowowyremontowane schody na ul. Wojciechowskiego. W ostatnim czasie były bardzo zarośnięte.

O godzinie 18:45 zebranie opuścił Pan Rafał Rembielak.

Przewodnicząca poinformowała, że siłownia przy ul. Zakole już działa i cieszy się dużym zainteresowaniem.

W tygodniu poprzedzającym zebranie odbyło się spotkanie, na którym był przedstawiciel WGKiOŚ, ZUK i kierownik administracji Osiedla Arkońskie.  Ustalono, że na terenie siłowni zostanie posiana trawa. Wcześniej Spółdzielnia oczyściła teren na boisku do koszykówki.

Przewodnicząca poinformowała, że od czerwca obowiązuje nowy statut osiedla. Zgodnie z nowym statutem przewodnicząca w porozumieniu z Zarządem zobowiązana jest do doręczenia Radnym porządku obrad wraz z projektami uchwał nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady. Porządek obrad będzie wywieszany tydzień przed zebraniem na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady.

Przewodnicząca  zapoznała zebranych z planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 61 na okres od 01.07.2017 – 31.12.2017 r. przygotowanym przez Dzielnicową Annę Dudek.

O godzinie 19:05 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Pani Teresa Kawecka Baumgart zgłasza, że na ul. Chopina miedzy Wiosny Ludów a przystankiem „A” od strony wąwozu zabezpieczono wyrwę w chodniku.

            Zmieniono termin wrześniowego posiedzenia Rady. Posiedzenie Zarządu odbędzie 11 września, posiedzenie Rady 18 września. 

 

Ad.7.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska

 

 

        PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                  Maria Jolanta Myśliwiec