Sprawy bieżące, organizacja imprezy mikołajkowej, projekt planu finansowego.

Nr aktu: 
IX/09/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 18 Wrzesień, 2017

Protokół  Nr IX/09/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 18.09.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięło 10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 14.08.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały dotyczącej terminu organizacji imprezy mikołajkowej w Parku im. F. Chopina.
  5. Przedstawienie projektu planu finansowego RO A-N na 2018 r. przygotowanego przez zarząd RO.
  6. Sprawy bieżące, wniesionei wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 14.08.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 18:24 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Ad. 4.

Podjęto uchwałę numer 83/17 w sprawie ustalenia terminu organizacji imprezy mikołajkowej w parku im. F. Chopina na dzień 09.12.2017r., w godzinach od 12:00 do 15:00.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

            Zgodnie ze Statutem Osiedla Zarząd opracował projekt planu finansowego na 2018 r. Przewodnicząca zapoznała zebranych z Uchwałą Zarządu nr 1/2017 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok, w której przyjęto projekt planu finansowego na 2018 rok w wysokości 26 026,00 zł,

z tego:

  1. diety przewodniczącego4 770,00 zł,
  2. obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli7 220,00 zł,
  3. działalność na rzecz mieszkańców14 036,00zł.

            Szczegółowy projekt planu zawiera załącznik do uchwały Zarządu RO  A-N    nr 1/2017

Ad. 6.

W związku z licznymi zgłoszeniami faktu niszczenia terenów zielonych oraz zdarzających się przypadków ataków  przez dziki podjęto dyskusję w sprawie zaradzenia temu problemowi. Zdecydowano, że Rada Osiedla zwróci się do WGKiOŚ z prośbą o podjęcie działań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Odebrano zgłoszenie od mieszkańca dotyczące drzewa rosnącego przy terenie rekreacyjnym przy ul. Zdrojowej, które zagraża bezpieczeństwu nie tylko garaży, ale i osób przebywających w jego okolicy. 28 sierpnia Rada osiedla sprawę zgłosiła do ZBiLK.

4 września do RO wpłynęło pismo o ustawienie pojemnika na piasek na łuku ulic Wojciechowskiego i Malinowej. Wysłano pismo do WGKiOŚ o postawienie takiego pojemnika.

Przewodnicząca przypomniała, że 7 września na „Różance” rusza Krokusowa rewolucja

Ad.7.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska

 

          PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                      Maria Jolanta Myśliwiec