Sprawy bieżące, opinie projektów.

Nr aktu: 
X/11/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 5 Listopad, 2018

Protokół  Nr X/11/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 05.11.2018 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 08.10.2018 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rucianej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego przy ul. Malinowej.
 7. Podjęcie uchwały opiniującej projekty:
 • Projekt budowlany „ Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szczecinie na odcinku od           ul. Chopina do ul. Zdrojowej” z uwagą należy przewidzieć lokalizację nowych miejsc parkingowych w okolicy przychodni na ul. Wiosny Ludów.
 • Program Funkcjonalno Użytkowy „ Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szczecinie na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Arkońskiej”.
 1. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

   

  Ad. 1.

  Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

  Ad. 2.

  Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

  Ad.3.

  Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 08.10.2018 r. został przyjęty 9 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

  Ad. 4.

  Przewodnicząca poinformowała zebranych, że przed zebraniem obecni byli strażnicy miejscy. Ze względu na pilną interwencję nie mogli pozostać na zebraniu. Nieobecni byli dzielnicowi Policji.

  Ad. 5

  Do Rady Osiedla wpłynęło pismo dotyczące wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu.

  Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego położonego przy ul. Rucianej, działka nr 117/12, zgodnie z załączoną mapką.

   Uchwała została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 6.

              Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta w sprawie opinii dotyczącej działki nr 95/1 i części działki nr 95/2 obręb 2033 przy ul. Malinowej.

  Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego tj. działki nr 95/1 i części działki nr 95/2 obręb 2033, zgodnie z załączoną mapką.

  Uchwała została podjęta jednogłośnie.

  O godzinie 18:20 na zebranie dołączył Pan Andrzej Lindecki.

  Ad.7.

              Na zebraniu obecny był Pan Maciej Kasprzyk projektant remontu ul. Wiosny Ludów, którego pracownia wygrała przetarg na realizację projektu. Przedstawił w skrócie projekt budowlany odcinka od ul. Chopina do ul. Zdrojowej i program funkcjonalno – użytkowy dla odcinka od ul. Zdrojowej do ul. Arkońskiej.

  Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie przedłożonych projektów:

 1. Projekt budowlany „ Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szczecinie na odcinku od           ul. Chopina do ul. Zdrojowej” z uwagą, aby przewidzieć lokalizację nowych miejsc parkingowych w okolicy przychodni na ul. Wiosny Ludów.
 2. Program Funkcjonalno Użytkowy „ Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szczecinie na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Arkońskiej” bez uwag.

Ad.8.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że krokusy zakupione przez Radę Osiedla posadzone na skarpie na ul. Chopina zostały uszkodzone przez firmę budującą, która zobowiązała się do odtworzenia nasadzeń zgodnie ze stanem sprzed inwestycji.

Została przygotowana propozycja uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego. Przewodnicząca zapoznała zebranych z proponowanymi zmianami. Na stronie Urzędu Miasta można opiniować ten projekt.

Wolne wnioski:

Pani Jadwiga  Jędrzejewska zgłasza nieoświetlony teren przy  pętli autobusowej na ul. Wiosny Ludów.

Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje wystąpić do ZDiTM  o zwiększenie częstotliwości kursów autobusów linii 80 i 87.

 

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska