Sprawy bieżące, obchody osiedla

Nr aktu: 
X/09/2016
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Wrzesień, 2016

Protokół  Nr X/09/2016

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 12.09.2016 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 12  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 08.08.2016 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Zmiana planu finansowego Rady Osiedla na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Arkońskiej 37A.
 6. Problem występowania dzików na terenie osiedla c.d.
 7. Ustalenie terminów obchodów osiedla.
 8. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 08.08.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

W związku z niezrealizowaniem wszystkich punktów  planu i zmianą wysokości budżetu Rady Osiedla związana z darowizna w wysokości 1 000 zł  przewodnicząca poinformowała zebranych o konieczności  zmiany planu rzeczowo – finansowego RO na 2016 rok.

Podjęto uchwałę  nr 58/16 dotyczącą  Planu rzeczowo – finansowego  na 2016 rok zmieniającą uchwałę nr 50/16 z dnia 9 maja 2016 r. Plan rzeczowo – finansowy na 2016 rok stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. 5

            Do Rady Osiedla wpłynęła prośba Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  Urzędu Miasta Szczecin dotycząca wydania opinii w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 37a, działka 4/6 z obrębu 20132.

Podjęto uchwałę nr 59/16 dotyczącą braku sprzeciwu Rady Osiedla w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 37a, działka nr 4/6 z obrębu 2032.

Uchwała została podjętą jednogłośnie.

Ad. 6.

Przewodnicząca zapoznała zebranych odpowiedzią WGKiOŚ na pismo Rady Osiedla dotyczące problemów z dzikami.

Przeczytała też zgłoszenie od mieszkańca osiedla dotyczące występowania dzików na osiedlu oraz udzieloną zainteresowanemu odpowiedź Rady Osiedla.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z listem mieszkańca osiedla do redakcji Kuriera Szczecińskiego, który ukazał się w czerwcu 2016 r.

15 września o godz. 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska, którego tematem będzie m.in. problem związany z niebezpieczeństwem grasujących dzików na terenie miasta.

 

Ad.7.

             Ze względu na konieczność odbycia obchodów osiedla i obecność na zebraniu dzielnicowej z Komisariatu Szczecin Nad Odrą ustalono poniższe terminy obchodów:

 1. 15 września godz. 17:00 – spotkanie na pętli autobusowej
 2. 22 września godz. 17:00 - spotkanie przy stacji Orlen.

Kolejne terminy zostaną ustalone z dzielnicowym z Komisariatu Pogodno.

Ad.8

Przewodnicząca poinformowała, że głoszone naprawy do ZDiTM zostały w części zrealizowane. Naprawiono nawierzchnię jezdni ul. Judyma i chodnik przy ul. Tatrzańskiej.

Nie naprawiono jeszcze nawierzchni na ul. Wiosny Ludów.

            Na zebraniu obecny był mieszkaniec ul. Wszystkich Świętych w sprawie zmiany nazwy ulicy. Przewodnicząca wyjaśniła, że na sesji Rady Miasta po raz kolejny wniosek o zmianę nazwy został odesłany do pomysłodawców. Ulica Wszystkich Świętych pozostała bez zmiany nazwy.

            Pan Andrzej Radziwinowicz złożył Radzie Osiedla propozycję rozważenia pomysłu zorganizowania „Pchlego Targu” na terenie osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

Ad.9

 

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska