Sprawy bieżące, "Kino pod Chmurką"

Nr aktu: 
VI/06/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 19 Czerwiec, 2017

Protokół  Nr VI/06/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 19.06.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięło 9  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 15.05.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 5 100,00 zł na zakup stołu do gry w chińczyka do parku im. F. Chopina ze środków „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”.
  5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany planu finansowego na 2017 rok.
  6.  Wybór filmów do wyświetlenia w ramach „Kina pod chmurką” w dniach 8 lipca i 19 sierpnia 2017 r.
  7. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 15.05.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

            Przewodnicząca zaproponowała zakup stołu do chińczyka, który miałby zostać ustawiony w parku obok stołu do szach. Miejsce jest ustalone z Panią ogrodnik miejską.

Podjęto uchwałę nr 79/17 dotyczącą przeznaczenia kwoty 5 100,00 zł na zakup stołu do gry w chińczyka do parku im. F. Chopina ze środków „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”.

Uchwała została podjęta 8 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 5

            Ze względu na zmianę § w klasyfikacji wydatków Rada osiedla zobowiązana jest do zmiany planu finansowego.

Podjęto uchwałę nr 90/17 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok zmieniającą uchwałę nr 67/17 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6.

Przewodnicząca poinformowała, że mija ostateczny termin podania tytułu filmów, które maja zostać wyświetlone w ramach „Kina pod chmurką”.

Na lipiec wybrano film „Angielska robota” a na sierpień „Grand Budapest Hotel”.

Ad.7.

            Przewodnicząca poinformowała, że 21 czerwca, w środę o godz. 17:: odbędzie się spotkanie w Komisariacie Szczecin Nad Odrą.

            Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłasza przewrócony TOI TOI w parku im. F. Chopina.

Przewodnicząca dziękuje wszystkim członkom RO, którzy wzięli udział w imprezie „Po sąsiedzku” na Alei Kwiatowej.

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o dzierżawę gruntu przy ul. Arkońskiej. Sprawą zajmie się Pan Krzysztof Chmielewski.

Przewodnicząca przeczytała pismo z WGKiOŚ dotyczące objęcia ulic Harcerzy, Bułgarskiej, Serbskiej i Słowiańskiej strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo od wojewody zachodniopomorskiego w sprawie statutów Rad Osiedli.           

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska