Sprawy bieżące

Nr aktu: 
IX/12/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Grudzień, 2019

Protokół  Nr IX/12/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 09.12.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 04.11.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii w sprawie lokalizacji lapidarium.
 8. Podsumowanie Mikołaja.
 9. Dyskusja na temat planu pracy Rady Osiedla na 2020 rok.
 10. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 04.11.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecni byli dzielnicowi Straży Miejskiej i Policji.

Przewodnicząca zgłasza parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych na ul. Broniewskiego i Judyma. Pani Marta Gosecka zgłasza prośbę o zwiększenie częstotliwości patroli w okolicy sklepu monopolowego otwartego 24h/dobę, przy skrzyżowaniu ulic Łabędziej i Sportowej.

Pani Ewa Żolik zgłasza niezabezpieczone dziury w Parku Kasprowicza, na przedłużeniu ul. Harcerzy.

Ad. 5

            W celu usprawnienia pracy w Radzie Osiedla Podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

             Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2020 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustawienia lapidarium w Parku im. F. Chopina.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie ustawienia lapidarium na terenie po byłym cmentarzu w Parku im. F. Chopina przy ul. Chopina.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 Ad.8.  

Przewodnicząca podsumowała imprezę Mikołajkową, która odbyła się 7 grudnia.

Ad.9.

Przeprowadzono dyskusję na temat planu pracy Rady Osiedla na 2020 rok.

Do ujęcia w planie zaproponowano:

 1. Zebranie sprawozdawcze.
 2. Konsultacje w sprawie rewitalizacji parku im. F. Chopina.
 3. Pchli targ.
 4. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.
 5. Festyn letni (06.06.2020).

Przewodnicząca proponuje aby członkowie Rady zastanowili się nad planem pracy na 2020 rok.

Uchwała dotycząca przyjęcia planu pracy zostanie podjęta na przyszłym zebraniu.

Ad.10.

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2020 r. Posiedzenia Zarządu rozpoczynają się o godzinie 18:00 w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca,  posiedzenia Rady Osiedla o godzinie 17:30 w każdy drugi roboczy poniedziałek miesiąca.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z treścią maila dotyczącego składania śmieci przy ul. Serbskiej.

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza zaplanowaną zmianę rozkładu jazdy autobusu linii 87 w weekendy. Pyta, czy Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn może wspólnie z Radą Osiedla Warszewo w jakiś sposób się sprzeciwić zmianom, aby w interesie mieszkańców pozostawić niezmieniony rozkład jazdy tego autobusu.

Przewodnicząca proponuje skontaktować się z Radą Osiedla Warszewo i podjąć wspólne stanowisko.

Ad.11.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska