Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
IV/08/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 12 Sierpień, 2019

Protokół  Nr IV/08/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 12.08.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  9  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 08.07.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Wydanie opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 6. Wniosek do KMiB UM w sprawie budynku przy ul. Arkońskiej 17-18.
 7. Wniosek do Straży Pożarnej  w sprawie kontroli budynku przy ul. Arkońskiej 17-18.
 8. Wydanie opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej ul. Arkońska 11A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania Biuletynu Rady Osiedla.
 10. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 08.07.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był dzielnicowy Komisariatu Szczecin – nad Odrą. Na terenie osiedla nie ma wyznaczonych osób pełniących funkcję dzielnicowego Straży Miejskiej i dzielnicowego z rejonu podległego do Komisariatu Szczecin - Pogodno

Rada Osiedla nie zgłasza uwag do bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn.

 

Ad. 5

 Do Rady Osiedla wpłynęło pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Arkońskiej 11-13A w Szczecinie z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie  ustanowienia służebności gruntowej polegającej na tym, że każdorazowy członek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 11 – 13 A w Szczecinie, będzie miał prawo do przejazdu i przechodu przez działkę 232/2, obręb 2033, Pogodno 33, położoną w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KWSZIS/00110854/7. Przedmiotowa nieruchomość gminna w postaci działki 232/2, obręb 2033, Pogodno 33 stanowi jedyny dojazd do nieruchomości przy ul. Arkońskiej 11 -13 A.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 6.

            Podjęto uchwałę dotyczącą podjęcia decyzji w sprawie  wystąpienia do Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa z prośbą o zwołanie wyjazdowego posiedzenia komisji w budynku socjalnym przy ul. Arkońskiej 17-18 w Szczecinie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

            Podjęto uchwałę dotyczącą podjęcia decyzji w sprawie  wystąpienia do Państwowej Straży Pożarnej  z prośbą o kontrolę stanu bezpieczeństwa p/pożarowego w budynku socjalnym przy ul. Arkońskiej 17-18 w Szczecinie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie  do przejazdu i przechodu do posesji ul. Arkońskiej 11 A w Szczecinie, przez działkę 232/2, obręb 2033, Pogodno 33, położoną w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KWSZIS/00110854/7.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W głosowaniu nie brał udziału Pan Dariusz Stopa.

Ad.9.

Przewodnicząca zaproponowała wydanie Biuletynu Rady Osiedla. Podjęto dyskusję w sprawie zawartości biuletynu. Po głosowaniu – 4 osoby za wydaniem biuletynu, 5 osób wstrzymało się - podjęto decyzję o wstrzymaniu się z drukowaniem biuletynu.

Ad.10.

            Przewodnicząca poinformowała, że Rada Osiedla otrzymała z Urzędu Miasta 2 gabloty informacyjne. Po otrzymaniu zgody od właścicieli terenu zostaną ustawione 1 na ul. Tatrzańskiej przy sklepie Stokrotka, 2 przy kompleksie handlowym na ul. Chopina.

Pan Andrzej Radziwinowicz zobowiązuje się do bieżącego uaktualniania wiadomości na tablicy przy ul. Chopina.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismami, które wpłynęły do Rady Osiedla.

 1. SM Ars dotyczące budowy kładki nad torami.
 2. Mieszkańcy ul. N. Rydzewskiej 13 do Dyrekcji Regionalnego Biura Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące Kolei Metropolitarnej.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że  projekt remontu parku F. Chopina zostanie wykonany jeszcze w tym roku, niebawem rozpocznie się remont chodnika przy ul. Chopina od kompleksu handlowego.

Przewodnicząca zgłosiła do remontu chodnik na ul. Broniewskiego po prawej stronie.

Pan Bartłomiej Wróblewski zgłasza:

- problem przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Chopina przy ORLENIE. Światła są zbyt krótkie, piesi nie zdążają przejść na jednym ciągu świateł,

- słabo oświetlone przejścia dla pieszych przy bawialni na ul. Chopina (stare Intermarche) i przy ul. Chopina koło sklepu Poziomka.

Podjęto dyskusję dotyczącą spowolnienia ruchu na ul. Chopina.

Przewodnicząca zaproponowała aby na następne zebranie zaprosić Pana Marcina Charęzę, kierownika Zespołu  do spraw organizacji ruchu.

Złożono wniosek, aby porzadek zebrania był udostępniony członkom Rady Osiedla przed zebraniem.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska