Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
II/02/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 12 luty, 2019

Protokół  Nr II/02/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.02.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 14.01.2019 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia kwoty 40 000,00 zł ze środków Inwestycje Rad Osiedli na „doposażenie i oświetlenie Siłowni przy ul. Zakole - etap II”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do ZDiTM z prośbą o wykonanie pilnego remontu chodnika przy ul. F. Chopina na odcinku od ul. Wszystkich Świętych do ul. Krasińskiego ( po stronie zachodniej). Propozycje RO A-N dotyczące zasad przyznawania środków finansowych dla RO w ramach "Małych Dotacji ".
  8. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

 

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 14.01.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu nie byli obecni dzielnicowi Policji i Straży Miejskiej.

Ad. 5

 Rada Miasta uchwaliła Budżet Miasta na 2019 rok.

 Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo- finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2019 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

O godzinie 18:25 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 40 000,00 zł ze środków Inwestycje Rad Osiedli na "doposażenie i oświetlenie Siłowni przy ul. Zakole - etapII".

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

 Ze względu na bardzo zły stan chodnika przy ul. Chopina podjęto uchwałę dotyczącą wystąpienia do  ZDiTM z prośbą o wykonanie pilnego remontu chodnika przy ul. F. Chopina na odcinku od ul. Wszystkich Świętych do ul. Krasińskiego  (po stronie zachodniej). Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków przeznaczonych na Inwestycje Rad Osiedli przyznanych Radzie Osiedla w latach 2017 / 2018 .

Obecny stan chodnika stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa dla osób zmuszonych z niego korzystać.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza prośbę o przedstawienie  zestawienia z wydatkowania środków przeznaczonych na Inwestycje Rad Osiedli z całej kadencji Rady 2015-2019. Przewodnicząca skontaktuje się w tej sprawie z opiekunką Rady w WGKiOŚ. Pan Radziwinowicz proponuje, aby takie zestawienie ukazało się w biuletynie Rady Osiedla.

Ad.8.

            Przewodnicząca poinformowała, że odbędzie się spotkanie Komisji Inicjatyw Społecznych  dotyczące „Małych dotacji”. Zostanie opracowany regulamin przyznawania środków. Przewodnicząca prosi zebranych o przedstawienie swoich uwag. Sama uważa, że w regulaminie powinien być umieszczony zapis, że członek danej Rady Osiedla nie bierze udziału w głosowaniu na projekt swojej Rady.

Pani Teresa Kawecka Baumgart uważa, że środki powinny być podzielone proporcjonalnie do ilości mieszkańców a Pani Magdalena Zubkiewicz, że powinny być przydzielane po równo.

Pan Andrzej Radziwinowicz twierdzi, że wydatkowanie środków z „Małych dotacji” również powinno być uregulowane.

             

Ad.9

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska