Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
III/03/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 11 Marzec, 2019

Protokół  Nr III/03/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.03.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięło 11członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 11.02.2019 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2018 r.
  6. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 11.02.2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecni byli  dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin Pogodno i Komisariatu Szczecin Nad Odrą. Zebrani członkowie Rady Osiedla nie mieli żadnych uwag do zgłoszenia. Przewodnicząca poinformowała, że rozwiązano problem osób pijących alkohol przy kompleksie handlowym na ul. Chopina. Zburzono murek i zlikwidowano ławkę, na których te osoby przesiadywały.

Zgłasza problem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym na stacji Orlen przy ul. Chopina.

O godzinie 18:30 na zebranie dołączyła Pani Izabela Kowańdy.

Ad. 5

 Sekretarz Rady Osiedla zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2018 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 6.

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, ż e przygotowany do druku biuletyn Rady Osiedla nie zostanie wydany ponieważ został wstrzymany przez Miasto.

Ad.7.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska