Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
XI/12/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Grudzień, 2018

Protokół  Nr XI/12/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.12.2018 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 12.11.2018 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej przyłączenia terenu przyległego do ROD Wiśniowy Sad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika administracyjno – gospodarczego przez Radę Osiedla Arkońskie - Niemierzyn.
  7. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 12.11.2018 r. został przyjęty 8 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

Na zebraniu nie byli obecni dzielnicowi Policji i Straży Miejskiej. Przewodnicząca poinformowała, że na ul. Wiosny Ludów i Zdrojowej jeździ ciężki sprzęt do szpitala, gdzie prowadzone są prace budowlane. Prawdopodobnie ma zostać otwarta brama szpitala od strony ul. Zdrojowej. Przewodnicząca próbowała wyjaśnić w ZDiTM, czy została wydana zgoda na przejazd ciężkiego sprzętu. Niestety informacji nie udzielono.

Pan Rafał Rembielak zgłasza zastawiony przez samochody chodnik na dole ul. Broniewskiego.

Ad. 5

Do Rady Osiedla wpłynęła prośba ROD „Wiśniowy Sad” o opinię w sprawie możliwości przyłączenia przyległego terenu miejskiego do ROD.

Ze względu na brak precyzyjnego wniosku co do gruntu podjęto decyzję o wystąpieniu Rady Osiedla z pismem o konkretne określenie czego dotyczy wniosek.

Ad. 6.

            Podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji  zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika administracyjno - gospodarczego z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 2 760,00 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt  złotych) półrocznie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2019 – 30.06.2019 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.

             Przewodnicząca przeczytała pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Michała Wilkockiego w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin.  

17 grudnia o godz. 11:00 zbiera się Miejska Komisja Wyborcza, Przewodnicząca zaprasza chętnych do udziału.

Ad.8.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska