Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
V/05/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 Maj, 2018

Protokół  Nr V/05/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 14.05.2018 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 16.04.2018 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Ustalenie terminów obchodów osiedla.
  6. Zmiana uchwały dotyczącej terminu festynu.
  7. Zmiana uchwały dotycząca budżetu Rady Osiedla na 2018 r.
  8. Wydanie opinii w sprawie gruntu na ul. Zdrojowej.
  9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 16.04.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu byli obecni dzielnicowi Komisariatów Policji Szczecin Nad Odrą i Pogodno. Nieobecny był Strażnik Miejski.  Przewodnicząca zgłosiła zdewastowanie skrzynki elektrycznej Rady Osiedla w Parku Chopina i próby wyniesienia ławek z parku.

Ad. 5

            Ustalono poniższe terminy obchodów osiedla:

- 23 maja, spotkanie przy pętli autobusowej o godz.18:00. Przejście od kompleksu handlowego na Zakolu w kierunku Wiśniowego Sadu;

- 29 maja, spotkanie przy Stacji ORLEN  o godz.18:00. Przejście od Wszystkich Świętych w kierunku Krasińskiego;

- 4 czerwca, spotkanie w siedzibie Rady Osiedla o godz.18:00. Przejście przez Park Chopina, przez Wojciechowskiego, Arkońską, powrót ul. Broniewskiego;

­ - 12 czerwca, spotkanie w siedzibie Rady Osiedla o godz.18:00. Przejście przez F. Gila w kierunku Intermarche.

 

Ad. 6.

            Ze względu na niemożność wzięcia udziału w Festynie przez Firmę Happy Świat konieczna była zmiana terminu organizacji festynu.

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany terminu organizacji  Festynu „Lato 2018” na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

            Ze względu na zmianę wysokości diety przewodniczącej  konieczna była zmiana uchwały dotycząca budżetu Rady Osiedla na 2018 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok. Plan rzeczowo – finansowy na 2018 rok stanowi załącznik do Uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.8.

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek ze Wspólnoty Mieszkaniowej Zdrojowa 23/25 dotyczący wydania opinii w sprawie użyczenia – porozumienia na nieodpłatne korzystanie z terenu Gminy Miasto Szczecin.        

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie użyczenia – porozumienia na nieodpłatne korzystanie przez Wspólnotę Mieszkaniową Zdrojowa 23/25 z terenu Gminy Miasto Szczecin, nr działki 139/450 zgodnie z załączoną mapką.

Uchwała została podjęta 8 głosami za.

Przewodnicząca ze względu na to, że jest członkiem Wspólnoty nie brała udziału w głosowaniu.

 

Ad.9.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem ze Szkoły Podstawowej Nr 68 dotyczącym prośby o wsparcie finansowe w organizacji V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Fotografii Marynistycznej.

Pan Bogusław Zarzycki pyta o etap realizacji projektu remontu ul. Wiosny Ludów i Wzgórza Arkońskiego.

Pan Rafał Rembielak pyta co z samochodami – wrakami stojącymi długo na osiedlu.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska