Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
VII/07/2018
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Lipiec, 2018

Protokół  Nr VII/07/2018

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 9.07.2018 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 11.06.2018 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Kino pod chmurką – podział obowiązków.
  6. Posumowanie obchodów osiedla.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z darowizn dla Rad Osiedli.
  8. Podjęcie uchwały dotyczącej propozycji zbycia gruntu gminnego.
  9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 11.06.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecny był  dzielnicowy Komisariatu Policji Szczecin Pogodno i Naczelnik Oddziału interwencyjno - prewencyjnego Zachód Straży Miejskiej Szczecin. Przewodnicząca przekazała:

-  zgłaszany przez mieszkańców problem palenia ogniska na działce, na wysokości posesji Arkońska 46,

- przesiadujące osoby nietrzeźwe na ławeczce przy laboratorium na terenie kompleksu handlowego na ul. Chopina,

- na stacji Orlen na ul. Chopina w późnych godzinach osoby pod wpływem alkoholu bez problemu mogą kupić alkohol.

Pan Bogusław Zarzycki porusza problem nietykalności prawnej osób bezdomnych.

Pani Jadwiga Jędrzejewska prosi o wysprzątanie terenu sąsiadującego z bunkrem przy ul. Wiosny Ludów.

Ad. 5

Seans „kina pod Chmurką” odbędzie się około godziny 22:00. Przewodnicząca proponuje spotkanie członków Rady Osiedla ok. godz. 20:00.

Przewodnicząca zaprasza do udziału Straż Miejską i Policję.

Osoby chętne do pomocy:

- Pani Wanda Śnieżko,

- Pan Andrzej Radziwinowicz,

- Pan Bogusław Zarzycki,

- Pani Maria Myśliwiec.

 

Ad. 6.

            Przewodnicząca omówiła kolejno wszystkie obchody osiedla, które odbyły się w maju i czerwcu br. Przekazała, które tereny zostały uprzątnięte.

Pan Rafał Rembielak zgłasza suche gałęzie drzew wiszące nad asfaltową ścieżką rowerową od ul. Wincentego Pola w kierunku Arkonki.

 

Ad.7.

            Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 1 500,00 zł pozyskanych z darowizn dla Rad Osiedli na organizację akcji Lato 2018  w Parku im. F. Chopina  (1 000,00 zł Festyn, 500,00 zł Kino pod chmurką”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dotyczącym wydania opinii w sprawie zbycia gruntu gminnego.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania wydaje pozytywnej  opinii w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego części gruntu położonego przy ul. Rucianej, część działki nr 117/15 z obrębu geodezyjnego 2034, zgodnie z zaznaczeniem na załączonej mapce.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9.

            Pan Rafał Rembielak zgłasza opuszczone, zdewastowane 2 budki na ul. Wiosny Ludów i zerwany chodnik za tymi budkami. Sprawę przekazano naczelnikowi Straży Miejskiej.

            Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza na ul. Chopina na wysokości stacji ORLEN wystające na ścieżkę rowerową krzewy.

Ad. 10.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska