Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
XII/12/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 11 Grudzień, 2017

Protokół  Nr XII/12/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.12 .2017 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 13.11.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej
  5. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika administracyjno – gospodarczego na rok 2018.
  6. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 13.11.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Na zebraniu obecni byli: Strażnik Miejski – Pani Magdalena Białek i Dzielnicowy Komisariatu Szczecin- Pogodno Adam Mahaczek.

Przewodnicząca zgłosiła nieprawidłowe parkowanie na ul. Broniewskiego po prawej stronie na trawniku.

Ad. 5

            Podjęto uchwałę nr 87/17 dotyczącą kontynuacji zatrudnienia na umowę zlecenie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.   

Ad. 6.

            Przewodnicząca przeczytała prośbę od Rady Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej PANORAMIKA, która wpłynęła do Rady Osiedla dotyczącą wyrażenia zgody na ustawienie 4 kamieni (głazów) w pasie drogowym skrzyżowania ulicy Panoramicznej i Krasińskiego.

Przewodnicząca proponuje, aby ze sprawą zapoznać Pana Marcina Charęzę kierownika Zespołu ds. Organizacji Ruchu

Mieszkańcy ul. Arkońskiej 38 zgłaszają planowaną budowę budynku w bardzo bliskim sąsiedztwie. 14 m od istniejącego budynku ma powstać 4 kondygnacyjny budynek z poddaszem, który zasłoni światło mieszkańcom

Ad.7.

           Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska