Sprawy bieżące.

Nr aktu: 
X/10/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 9 Październik, 2017

Protokół  Nr X/10/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 16.10.2017 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 8  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

1.Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 18.09.2017 r. – przyjęcie protokołu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu przy Al. Wojska Polskiego pod zaplecze budowy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Arkońskiej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Arkońskiej na uprawy ogrodnicze.

7.Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia”.

8.Omówienie proponowanej przez ZDiTM zmiany organizacji ruchu na ul. Tatrzańskiej.

9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.

10.Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 18.09.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy al. Wojska Polskiego 187 pod zaplecze budowy. Zgoda na budowę została już wydana.

Podjęto uchwałę numer 85/17 dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu pod zaplecze budowy położonego przy al. Wojska Polskiego 187 w Szczecinie na działkach nr 59/1 i 59/2 (obręb ewidencyjny Pogodno 64) zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

 

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, przejazdu i innych na nieruchomościach gminnych.

Podjęto uchwałę numer 86/17 dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie ustanowienia służebności gruntowej fragmentu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, posiadającej oznaczenie geodezyjne działki nr 4/1, 4/2 i 4/3, obręb 2032, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. 6.

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej pod uprawy ogrodnicze.

Podjęto uchwałę numer 84/17 dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy ogrodnicze, położonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (obręb ewidencyjny 3032) zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

Przewodnicząca poinformowała, że w Urzędzie Miasta wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia”, do którego każdy mieszkaniec miasta może zgłaszać uwagi.

Rada Osiedla A-N nie zgłasza uwag do tego planu w zakresie terenu dotyczącego działalności Rady Osiedla A-N.

Ad.8.

            Przed sklepem „Stokrotka” na ul. Tatrzańskiej dopuszczone jest równoległe parkowanie na chodniku. Przewodnicząca poinformowała, że w imieniu Rady Osiedla kilkakrotnie zgłaszała potrzebę naprawy tego chodnika. Obecnie ZDiTM wystąpił do WGKiOŚ z wnioskiem o rozważenie zlikwidowania możliwości parkowania w tym miejscu.

            Po dyskusji ustalono, że Rada Osiedla wystąpi z pismem do WGKiOŚ o naprawę tego chodnika i nie zmienianie organizacji ruchu.

Ad.9.

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem od Z-cy Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące wniosków inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Osiedli.

Przewodnicząca omówiła akcję sadzenia krokusów na Różance w dniu 7 października.

5 października zakończyły się zgłoszenia do Krokusowej Rewolucji, w której udział weźmie około 100 placówek oświatowych.

Przewodnicząca proponuje, aby rada Osiedla 2,5 tys. cebulek posadziła na skarpie, na skwerze Chopina róg Krasińskiego.

 

Ad.10.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska