Sprawozdanie finansowe za 2019, plan pracy na 2020 rok, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
I/01/2020
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 20 Styczeń, 2020

Protokół  Nr I/01/2020

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 20.01.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  12  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 09.12.2019 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Przyjęcie sprawozdania finansowego Rady Osiedla za 2019 rok – uchwała.
 6. Wydanie opinii w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Wiśniowy Sad.
 7. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Wiosny Ludów.
 8.  Plan pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2020 rok – uchwała.
 9. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 09.12.2019 r. został przyjęty 8 głosami za, jedna osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

Na zebraniu obecni byli dzielnicowi Straży Miejskiej i dzielnicowy z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. Przewodnicząca przedstawiła zebranym obecnego Z-cę Komendanta Straży Miejskiej Pana Marka Sateję.

Przewodnicząca poinformowała, że zgłaszana dziura na przedłużeniu ulicy Harcerzy dzięki zaangażowaniu dzielnicowego Komisariatu Policji Szczecin Pogodno została zabezpieczona. Pan dzielnicowy prosi o zgłaszanie niebezpiecznych miejsc na terenie osiedla.

Przewodnicząca zgłasza otwartą, niezabezpieczoną studzienkę na skarpie w okolicy strumyka.

Pani Teresa Kawecka-Baumgart zapoznała zebranych z treścią ogłoszenia o włamaniach do mieszkań, które się pojawiło na klatkach budynków SM „Wspólny Dom”.

Pan Adam Lau zgłasza zasłanianie widoczności przez parkujący przy Żabce, na skrzyżowaniu ulicy Łabędziej ze Sportową.

Pan Rafał Rembielak zgłasza utrudniony przejazd przez skrzyżowanie ulic Wszystkich Świętych z ulicą Pawła VI.

O godzinie 18:02 na zebranie dołączyła Pani Anna Ogrodnik.

Ad. 5

            Przewodnicząca zapoznała zebranych z przygotowanym przez Zarząd Rady sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

Do Rady osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dotyczące  wydania opinii na temat oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Wiśniowy Sad.

             Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej, położonej w szczecinie przy ul. Wiśniowy Sad, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 3/6 w obrębie 2035.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W głosowaniu nie brali udziału Pan Adam Lau i Pan Bartłomiej Wróblewski.

O godzinie 18: na zebranie dołączył Pan Krzysztof Chmielewski.

Ad.7.

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych dotyczące  wydania opinii na temat możliwości przedłużenia na okres 10 lat umowy dzierżawy gruntu komunalnego położonego przy ulicy Wiosny Ludów.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie możliwości przedłużenia na okres 10 lat umowy dzierżawy gruntu komunalnego, stanowiącego część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów.

Uchwała została podjęta 11 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

 Ad.8.

      Przeprowadzono dyskusję na temat planu pracy Rady Osiedla na 2020 rok.

Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Osiedla na 2020.

O godzinie 18:52 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Plan pracy na 2020 rok:

 1. Organizacja zebrania sprawozdawczego.
 2. Konsultacje w sprawie rewitalizacji Parku im. F. Chopina.
 3. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.
 4. Koncerty muzyczne w Parku im. F. Chopina.
 5. Kino pod Chmurką.
 6. Pchli targ w Parku im. F. Chopina.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9.

            Pan Adam Lau pyta, czy dzieje się coś w sprawie przekazanych w październiku problemów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu Panu Marcinowi Charęzie  kierownikowi Referatu ds. Organizacji Ruchu w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

            Pan Lau poruszył również temat budowy kładki i wystąpił z propozycją wystosowania pisma do Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie uwzględniających budowę kładki nad torami kolejowymi pomiędzy osiedlem Arkońskie – Niemierzyn a osiedlem Niebuszewo – Bolinko.

            Pani Magdalena Jardzewska zgłasza propozycję dokonania zmian w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim poprzez wyodrębnienie środków na projekty stricte „zielone”.  Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje wystąpienie z prośbą o rozważenie nowego regulaminu.

Ad.10.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska