Sprawozdanie finansowe za 2018 r., biuletyn Rady, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
I/01/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 Styczeń, 2019

Protokół  Nr I/01/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 14.01.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.12.2018 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2018r  - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania w I kwartale 2019 r. biuletynu Rady Osiedla „Nasze Osiedle”.
 10. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

O godzinie 18:30 na zebranie dołączył Pan Andrzej Radziwinowicz.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.12.2018 r. został przyjęty 8 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

Na zebraniu nie byli obecni dzielnicowi Policji i Straży Miejskiej.

Ad. 5

Pani Magdalena Zubkiewicz – Skarbnik Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn przedstawiła sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2018 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2018 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

Pani Magdalena Zubkiewicz – Skarbnik Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn przedstawiła plan finansowy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2019 rok, którego projekt został przyjęty Uchwałą Zarządu.

  Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo- finansowego Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2019 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie.     

Ad.7.

 Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na I kwartał 2019 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

            Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń i dyżurów w 2019 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9.

            Podjęto uchwałę o podjęciu decyzji w sprawie wydania w I kwartale 2019 r. biuletynu Rady Osiedla „Nasze Osiedle”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10.

            Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza prośbę  o wyrównanie terenu i ewentualne zasianie trawy na siłowni przy ul. Zakole.

Przewodnicząca poinformowała, że SM „Wspólny Dom” zadeklarowała wyrównanie tego terenu.

Ad.11.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska