Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 13.06.2011 r.

Uchwała Nr XVIII/06/11

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 13.06.2011 r.

 

W sprawie zatrudnienia na umowę – zlecenie.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. zatrudnia Panią Jolantę Paszkowską na umowę – zlecenie powierzając jej wykonywanie prac administracyjno – finansowo – gospodarczych na rzecz Rady Osiedla od dnia 01.07.2011 do dnia 31.12.2011.

Łączne wynagrodzenie brutto: 2 760 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) płatne miesięcznie 460 zł.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XVIII/06/11
Data uchwały: 
13/06/2011
Kadencja: 
2011-2015