Przeznaczenie środków pozyskanych z darowizn, sprawy bieżące

Nr aktu: 
VIII/11/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 26 Listopad, 2019

Protokół  Nr VIII/11/2019

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 26.11.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z darowizn.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej przekazania działki gruntowej w drodze zamiany.
  5. Zakończenie zebrania.

 

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty  3 500,00 zł pozyskanych z darowizn  na organizację imprezy „Mikołaj 2019” , która odbędzie się  w dniu 07.12.2019 r. w Parku im. F. Chopina.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Podjęto uchwałę dotyczącą  wydania pozytywnej  opinii w sprawie zamiany działek nr 95/1 z obrębu 2033 o pow. 94 m2 i nr 83/2 z obrębu 2033 o pow. 94 m2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

 

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Ewa Żolik