PROTOKÓŁ SPOTKANIA W DNIU 03.02.2016 DOT. BUDOWY EKOPORTU

Data sprawozdania: 
środa, 3 luty, 2016

Protokół spotkania z mieszkańcami Osiedla Arkońskie – Niemierzyn dnia 03.02.2016 r. na temat „Budowy Ekoportu przy ul. Harcerzy/Arkońska”.

Dnia 03.02.2016 r. o godz. 17:00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Arkońskie – Niemierzyn zorganizowane przez Radę Osiedla Arkońskie – Niemierzyn przy współudziale przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla, zgodnie z listą obecności tj. 22 osoby, członkowie Rady Osiedla, przedstawiciele WGKiOŚ i ZUK.

Spotkanie rozpoczęła Maria Myśliwiec Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

Powitanie przybyłych gości i przekazanie głosu Panu Pawłowi Adamczykowi Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Przedstawienie Pani Krystyny Hańczuk, szefowej zespołu projektantów pracujących nad tym projektem, Pani Renaty Maniszewskiej – Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska i Pani Jolanty Tarnowskiej Jurkiewicz – Zakład Usług Komunalnych zajmującej się eksploatacją Ekoportów.

Wprowadzenie do przedstawienia projektu, który Miasto chce zrealizować w ramach funkcjonującego od 2,5 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Projekt ma być kontynuacją działań prowadzonych w Szczecinie, ma być ósmym Ekoportem w Szczecinie, czyli punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym na terenie Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w rejonie ulicy Arkońskiej i Harcerzy. Nieruchomość jest we władaniu Zakładu Usług Komunalnych. Od wielu lat nieruchomość ta jest w dużej części nieużytkowana, niezagospodarowana i wymagająca pewnego pomysłu. Pomysłem Miasta na tą lokalizację jest Ekoport.

Przedstawienie idei Ekoportów i roli, jaką one mają odgrywać w systemie. Obecnie w Szczecinie funkcjonuje 7 Ekoportów. Pierwsze powstały w latach 90 jako punkty zbiórki odpadów problemowych. W ostatnim okresie uruchomiono Ekoport przy ul. Leszczynowej (największy w Szczecinie) i przy ul. Górnej. Wszystkie mają jeden cel. Mają ułatwić mieszkańcom Szczecina korzystanie
z możliwości przekazania tych odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio
z nieruchomości. Przede wszystkim tych odpadów, których sposób przechowywania i przekazania do dalszego zagospodarowania powinien odbyć się w sposób bezpieczny dla środowiska. 1 lipca 2013 roku w całej Polsce weszły nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy przejęły pewien stopień władztwa nad odpadami i zostały zobowiązane do obioru odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz do zorganizowania na swoim terenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ekoporty w Szczecinie od 1 lipca 2013 r. weszły w ten system i nastąpił ich dynamiczny rozwój. Mieszkańcy Szczecina nauczyli się korzystać z ich funkcjonalności. W roku 2013 masa przyjętych odpadów w Ekoportach nie przekroczyła 1 tysiąca ton. W roku 2014 łącznie do Ekoportów przyjęto ponad 2 tysiące 200 ton odpadów a w roku 2015 przyjęto przeszło 4 tysiące 100 ton odpadów. Ten dynamiczny rozwój wynika z coraz większej świadomości mieszkańców Szczecina co do sposobu postępowania z odpadami i  coraz większej aktywności
z korzystania z funkcjonalności Ekoportów. W ubiegłym roku te 7 funkcjonujących Ekoportów odwiedziło ponad 70 tysięcy mieszkańców. Ten rozwój i ilość odpadów przyjmowanych w Ekoportach stawia przed miastem zadanie konieczności zabezpieczenia w przyszłości możliwości bezpiecznego funkcjonowania tej usługi. Przy założeniu, że ta dynamika wzrostu ilości odpadów w kolejnych latach będzie taka jak w ostatnich dwóch latach to dzisiejsze 7 Ekoportów nie będzie w stanie obsłużyć tej ilości mieszkańców i przyjąć tej ilości odpadów w sposób bezpieczny. Należy podkreślić, że Ekoporty  nie są składowiskami  odpadów. To nie są miejsca, w których są przyjmowane odpady po to żeby je tam gromadzić. W Ekoporcie odpady są przyjmowane 
i w Ekoporcie zostają tylko na czas do dalszego ich zagospodarowania.

Przekazanie głosu Pani Krystynie Hańczuk.

Projekt miał za zadanie stworzenia miejsca przyjaznego mieszkańcom. Aby każdy miał potrzebę odnoszenia nie tylko odpadów, ale także rzeczy niepotrzebnych, które mogą komuś jeszcze służyć. Założeniu przyświecały dwa cele. Architektura, która w sposób przyjazny będzie zachęcała do ekologicznego myślenia
i edukacja. W projekcie mieszczą się również elementy do edukacji dzieci
i młodzieży. Znajduje się salka konferencyjna, gdzie będą mogły się odbywać prelekcje i pogadanki dla młodych ludzi. Jednocześnie dokonano starań, aby był to obiekt, który sam nie będzie szkodził środowisk. Będą panele fotowoltaiczne, które zapewnią prąd temu obiektowi. Zastosowano dużo zieleni, aby obiekt wyglądał jak „zielony dom”. Wszystko to ma służyć temu żeby było lepiej. Woda deszczowa będzie zbierana do pojemników, do celów gospodarczych. Idea obiektu ma służyć ekologii. Ekologiczne będzie przynoszenie produktów niepotrzebnych, które będą gromadzone w pojemnikach w sposób selektywny i wywożone po zapełnieniu do miejsc dalszego przetwarzania. Nie bez znaczenia jest lokalizacja. Lokalizacja jest przy wejściu do parku. Niejednokrotnie osoby wybierające się na spacer do parku zabierają ze sobą zbędne odpady i porzucają je w krzakach w parku. Wszystkie niepotrzebne rzeczy mają być pozostawiane w Ekoporcie.

Przekazanie głosu współtwórcy projektu Panu Markowi Piątkowskiemu.

Przedstawienie wizualizacji planowanego Ekoportu.

Przekazanie głosu mieszkańcom osiedla – podjęcie dyskusji.

Mieszkanka osiedla: jakie samochody będą przyjeżdżały po odpady i jak często?

Dyrektor Paweł Adamczyk – na przykładzie funkcjonującego Ekoportu przy Placu Słowińców, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, który przyjmuje połowę wszystkich przyjmowanych odpadów w Ekoportach częstotliwość wymiany kontenerów należy określić w odniesieniu do dwóch frakcji. Odpadów zielonych pochodzących zarówno z ogrodów domowych jak i ogrodów działkowych – jeden kontener na dobę. Druga to frakcja odpadów poremontowych – budowlanych ma zbliżoną częstotliwość wywozu, czyli raz na dobę. Niektóre rodzaje odpadów ze względu na swoją charakterystykę, swoją masę są wywożone w momencie kiedy kontener się zapełni.

Pytanie z Sali: na jakim etapie jest projekt?

Pani Krystyna Hańczuk: jest pozwolenie na budowę.

Mieszkanka: w jakim celu jest zorganizowane to spotkanie?

Dyrektor Paweł Adamczyk

Jest to projekt przygotowany po to, aby rozmawiać o jak najbardziej konkretnym rozwiązaniu. Przygotowując projekt musiano zweryfikować wszelkie elementy związane z funkcjonowaniem takiego obiektu jakim jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwarunkowaniami formalnymi i z ich oddziaływaniem na sąsiadujące nieruchomości. Doświadczenie Szczecina wskazuje na to, że wszelkie istniejące lokalizacje, które są często wkomponowane w bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości zamieszkałych, funkcjonują i nie generują ze sobą żadnych uciążliwości czy problemów, które zgłaszają sąsiadujący z tymi Ekoportami mieszkańcy. Spoglądając na Ekoport na Gumieńcach czy przy ul. Górnej, który jest wkomponowany w dzielnicę domów jednorodzinnych, czy też na ul. Leszczynowej, który jest największym Ekoportem o powierzchni ponad 8 tys. m2, sąsiadującym bezpośrednio z zabudową jednorodzinną to te przykłady pokazują najlepiej, że mogą one funkcjonować. Zlokalizowane są w takich miejscach, które są miejscami do których mieszkańcy Szczecina mogą dojechać, mogą z nich korzystać. Po to żeby ich odległość
i lokalizacja pozwalały w sposób właściwie codzienny, bez specjalnego organizowania transportu korzystać z nich. Spotkanie ma na celu przedstawienie informacji w sposób jak najbardziej szczegółowy, po to aby mieć świadomość tego, że Ekoport w tym miejscu będzie Ekoportem, z którego mieszkańcy osiedla i przylegających osiedli będą korzystać.

Pytanie z Sali: czy jest to spotkanie w ramach konsultacji społecznych?

Dyrektor Paweł Adamczyk

Rozmowa prowadzona jest po to , aby uzyskać akceptację mieszkańców dla tego projektu. WGKiOŚ zwrócił się do Rady Osiedla o zorganizowanie spotkania ponieważ naturalnym partnerem do rozmowy są mieszkańcy osiedla. Temat związany z uregulowaniem  Ekoportu, jego lokalizacji nie wymaga akceptacji.

Mieszkanka: nie jest wymagana opinia mieszkańców jeżeli dotyczy obiektu niemającego wpływu na środowisko.

Dyrektor Paweł Adamczyk

Spotkanie odbywa się po to, aby zweryfikować podglądy, że Ekoporty to punkty istotnie oddziałujące na środowisko.

Pani Krystyna Hańczuk

Jest Ustawa o inwestycjach, które mogą wpływać na środowisko, które mogą potencjalnie wpływać i które nie wpływają. Obiekt, w którym się czasowo gromadzi do zamkniętych kontenerów różnego typu zbędne odpady
z gospodarstw domowych nie jest inwestycją, która w jakikolwiek sposób oddziałuje na środowisko. Projektant występował do Urzędu o opinię środowiskową.  Urząd sprawę umorzył z tego powodu, że nie jest to inwestycja oddziałująca w jakikolwiek sposób na środowisko.

Mieszkanka

Jest Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, w którym Ekoport jest zakwalifikowany jako inwestycja potencjalnie znacząco wpływająca na środowisko.

Pani Renata Maniszewska

Na podstawie tego Rozporządzenia została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przytoczonymi przepisami, właśnie z tego Rozporządzenia.

Mieszkaniec

Władze Miasta dążą do rewitalizacji Szczecina. Aby ul. Arkońska wyglądała tak jak powinna nie należy niszczyć tego co było piękne. Kiedyś była to ulica sanatoryjna. Obecnie Miasto proponuje fabrykę przetwórstwa odpadów. Skarga na teren obecnie zajmowany przez Firmę Sial, przy którym bytują szczury. Obawa, że po utworzeniu Ekoportu te szczury przejdą na druga stronę
ul. Arkońskiej. Jak również przed faktem, że wszyscy działkowcy z działek przy ul. Arkońskiej (300 działek) zaczną przynosić swoje odpady do powstałego Ekoportu. Zarzut do Miasta, że jest odpowiedzialne za dewastację terenu, na którym ma powstać Ekoport.

Dyrektor Paweł Adamczyk

W takim miejscu jak Ekoport niczego się nie przetwarza. Utworzenie Ekoportu ułatwia prawidłową gospodarkę odpadami. Może spowodować fakt niepodrzucania odpadów w lesie i innych miejscach nieprzeznaczonych do tego. Propozycja, aby dla tych, którzy będą zainteresowani możliwość zobaczenia na żywo pozostałych Ekoportów. Być może, nie wszyscy mieli taką możliwość. Zaproszenie mieszkańców na taki objazd, po to żeby pokazać wybudowane ostatnio Ekoporty o największym swoim potencjale (przy ul. Leszczynowej na powierzchni 8 tys. m2), nieduży Ekoport przy ul. Górnej, wkomponowany
w centrum osiedla i Ekoport na Gumieńcach mający w sąsiedztwie zabudowę jednorodzinną. Jeżeli mieszkańcy wyrażą taką wolę, to Miasto bardzo chętnie odpowie na miejscu na pytania po to, aby te nieporozumienia rozwiać.

Mieszkaniec

Wizualizacja jest piękna, jednakże nic z niej nie wynika. Pytanie: jaka masa odpadów będzie odbierana, jak często będzie wywożona? Zrozumienie dla odbioru odpadów zielonych codziennie ze względu na fermentację. Zaniepokojenie związane z gromadzeniem jarzeniówek i świetlówek. Czy uda się je złożyć nie tłukąc.  Obawa przed gromadzonymi farbami w otwartych pojemnikach. Na osiedlu są wystawione pojemniki na zbiór odpadów selektywnych, za które płacą mieszkańcy bloków. Nie mniej dobrze, że korzystają z nich również inni. Dzięki temu okolica nie jest zaśmiecana. Ochrona środowiska to nierzucanie papierków po cukierku czy gumie. Z tyłu jest ciek wodny zasilający Rusałkę. Obawa co się wydarzy w przypadku rozlania składanych odpadów czy podpalenia opon. Pytanie kto będzie zarządzał tym terenem? W jakich godzinach Ekoport będzie działał? Obawa, jeżeli będzie działał w godzinach od 7 do 15 czy od 8 do 16 do odpady mogą być pozostawiane przed bramą. Stwierdzenie, że jeśli są to konsultacje społeczne to są one spóźnione. Należało je zorganizować przed projektem. Jeżeli Ekoport będzie działał bardzo dobrze, jeżeli nikt tam nie będzie niczego wypalał to nie zgłasza sprzeciwu. Brak sensu odbioru zielonych odpadów. Trawa koszona w ogródkach powinna być kompostowana. Chleb nie powinien być wyrzucany. Należy kupować potrzebną ilość. Można tez nim skarmić ptaki. Pytanie dotyczące kosztu realizacji całego projektu. Zarzut, że zostanie on opłacony przez podatników.

Głos z sali: Najlepiej wybudować w tym terenie blok mieszkalny, nie fabrykę.

Udzielenie głosu Pani Jolancie Tarnowskiej Jurkiewicz

Punkt odpadów problemowych czy niebezpiecznych, taka jest nazwa. Ta problemowość czy niebezpieczeństwo wynika z tego, że pewne elementy, substancje czy tez części w przedmiotach, które mamy w domu mogą się do tego kwalifikować ze względu na swoje właściwości. Każdy zepsuty przedmiot elektryczny, przyniesiony do Ekoportu w świetle przepisów jest odpadem niebezpiecznym.

Mieszkanka

W opisie dla odpadów w Ekoporcie przy ul. Górnej widnieją odpady niebezpieczne takie jak: tonery, oleje silnikowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, bardzo toksyczne i toksyczne elementy zawierające rtęć, zużyte urządzenia zawierające freony, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin, drewno zawierające substancje niebezpieczne itd.

Pani Jolanta Tarnowska Jurkiewicz

Wszystkie wymienione substancje to są te rzeczy, które przynosimy do Ekoportu bo wyprodukowaliśmy je w naszych gospodarstwach domowych. Freony mamy w lodówkach, baterie w pilotach do telewizorów czy zabawkach dla dzieci. Te substancje bardzo niebezpieczne to choćby monitory telewizyjne, które maja tzw. PCB. Możliwość z korzystania bezpłatnego z Ekoportu to uprawnienie mieszkańców wynikające z faktu płacenia podatku śmieciowego. Nie wszystkie odpady mogą zostać zdeponowane w pojemniku na śmieci. Istnieją gniazda na surowce wtórne, które nie mają nic wspólnego z Ekoportem. Do Ekoportu można również przynieść makulaturę, butelki plastikowe czy po chemii gospodarstwa domowego. Ale ideą tego punktu nie jest powielanie tego co można wyrzucić u siebie na posesji ale to wszystko co jest problematyczne. Można przynieść np. meble (odbierane rzadko, 4 razy do roku), zdeponować starą wannę, kabinę prysznicową itd.

Mieszkanka

Czy można przynosić opakowania po środkach ochrony roślin, które sama wyrzuca do pojemnika na śmieci.

Dyrektor Paweł Adamczyk

Różnicą pomiędzy tym co mamy na co dzień jest to, że te wszystkie odpady wcześniej wymienione jako potencjalnie niebezpieczne trafiają do pojemników usytuowanych bezpośrednio na osiedlach bez jakichkolwiek rygorów. Uwarunkowania techniczne Ekoportów maja zapewnić aby przyniesione odpady zostały zgromadzone w odpowiednim kontenerze, w odpowiednim pojemniku. Aby tam przetrzymane były w sposób bezpieczny do czasu przekazania dalej. Należy gospodarować odpadami w sposób bardziej świadomy, sposób bezpieczny. Rygor odpowiedzialności ciąży na operatorze Ekoportu, aby cały proces odbywał się pod kontrolą i nadzorem.

Pani Jolanta Tarnowska Jurkiewicz

Odpady w Ekoportach składowane są w specjalistycznych pojemnikach, które maja specjalne atesty.

Mieszkanka

Dlaczego Ekoport ma powstać akurat w tym miejscu?

Dyrektor Paweł Adamczyk

Na terenie całego Szczecina lokalizowane są takie punkty, aby mieszkańcy nie musieli przejeżdżać kilkunastu kilometrów aby cokolwiek wyrzucić.

Mieszkaniec

Jak są zabezpieczone pojemniki z rtęcią?

Dyrektor Paweł Adamczyk

Podanie jako przykładu sklepu Biedronka, w którym są pojemniki na świetlówki w żaden sposób nie zabezpieczone. W Ekoporcie są specjalistyczne pojemniki. Ekoport ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa, przez to że odpady gromadzone są w dedykowanych do tego pojemnikach, które są zabezpieczone przed przeciekiem, przed oddziaływaniem na czynniki zewnętrzne. Istniejące w Polsce normy dla poszczególnych rodzajów odpadów mówią jakie rodzaje odpadów, w jakich pojemnikach można przechowywać.

Mieszkanka

Czy Ekoport zbiera tylko odpady przywożone przez mieszkańców?

Pani Jolanta Tarnowska Jurkiewicz

Ekoporty służą tylko mieszkańcom. Żadne podmioty gospodarcze nie mogą z nich korzystać. Ekoport przyjmuje tylko odpady powstałe w gospodarstwach domowych.

Mieszkanka

Dlaczego wybrano akurat to miejsce? Jest to teren zlewni potoku Osówka, teren graniczący z Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym, w który Miasto już zainwestowało bardzo duże środki na ideę, że będą to tereny rekreacyjne. Ta część Miasta pod tym względem bardzo się rozwinęła (ścieżki rowerowe, Arkonka itp.). Ekoport w ten teren w żaden sposób się nie wpisuje ze względu na to, że zajmuje powierzchnie rekreacyjne.

Pani Krystyna Hańczuk

W nawiązaniu do zlewni potoku. Na terenie Ekoportu zaprojektowana jest absolutnie szczelna betonowa posadzka. Nie  ma możliwości przecieków jakichkolwiek środków niebezpiecznych do gleby. Na przedstawionej prezentacji jest mało zieleni ze względu na fakt, że w projekcie wszystkie drzewka są młode. Cały obiekt będzie otoczony zielenią.

Mieszkanka

Co do projektu brak jakichkolwiek uwag. Dezaprobata planowanego miejsca.

Pani Jolanta Tarnowska Jurkiewicz

Ekoporty współpracują ze schroniskiem dla bezdomnych „Feniks”, któremu przekazują dobre sprzęty (np. telewizory, pościel, odzież).

Godziny otwarcia punktów:8:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 15:00 w soboty. Na zmianie jest 2-3 pracowników, aby maksymalnie mogli pomóc mieszkańcom.

Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn.

W Radzie Osiedla od 12 lat. W tym czasie osiedle zmieniło się bardzo pod względem czystości. Członkowie Rady chodzą po terenie i spisują miejsca wymagające uprzątnięcia. Teren osiedla w tym roku jeszcze nie był sprzątany. Porządki będą robione na wiosnę. Można wskazać miejsca, w których w tej chwili leży wyrzucona, skoszona trawa. Garażowisko między ul. Wiosny Ludów a Zdrojową: powyrzucane opony, muszle klozetowe zdarzają się również akumulatory. Teren vis a vis  budynku socjalnego przy ul. Arkońskiej: kilkakrotnie sprzątany w ciągu roku. Ul. Serbska i Bułgarska: powyrzucane mnóstwo śmieci.

Mieszkaniec

Prośba do Przewodniczącej o bronienie mieszkańców,nie Urzędu Miasta.

Mieszkanka

Spostrzeżenia ze spacerów z psem po Lesie Arkońskim. Bardzo dużo śmieci na ścieżkach leśnych i wokół Wieży Quistorpa. Na ścieżce zdrowia Nr 1 spalono kubeł na śmieci.

Mieszkanka

Czy były brane pod uwagę inne lokalizacje na terenie osiedla? Czy brano pod uwagę działkę za wiaduktem przy ul. Niemierzyńskiej, naprzeciwko działek?

 Dyrektor Paweł Adamczyk

Ta lokalizacja została wybrana miedzy innymi dlatego, że pomimo bezpośredniego sąsiedztwa z terenami rekreacyjnymi ma możliwość wkomponowania takiego obiektu, który nie będzie oddziaływał na sąsiedztwo. Drugim elementem, bardzo istotnym z punktu widzenia wyboru jest logistyka. Logistyka dotyczy zarówno tych, którzy będą korzystać z Ekoportu (bezproblemowy dojazd) jak i pojazdów, które będą odpowiedzialne za odbiór odpadów (nie będą wpływać negatywnie na to, że będą tą drogę blokować). Ten obszar Szczecina w swoim bezpośrednim sąsiedztwie nie ma takiego punktu. Sygnały, jakie Miasto otrzymuje od tych mieszkańców, którzy oczekują określonego porządku, oczekują od Miasta realizacji określonego zadania. Miasto ma zarówno obowiązek tworzenia terenów do rekreacji, jak i do tego co jest związane z naszym codziennym funkcjonowaniem, bytowaniem. Każdy z nas produkuje codziennie odpady. Część z tych odpadów wrzucamy bezpośrednio do pojemników, które mamy na terenie swoich posesji, część powinniśmy przekazywać do punktów, które mają służyć bezpieczeństwu ich dalszego zagospodarowania.

Odpowiedź na pytanie dotyczące kosztów. W tej chwili realizacja projektu szacowana jest na 4 mln złotych. Miasto ubiega się o dofinansowanie do tego projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest szansa na to, że zasadnicza część zostanie pokryta ze środków tego Funduszu. Ekoport jako projekt wpisuje się dzisiaj w to, jakby był elementem tworzenia systemu gospodarowania odpadami. Takie też założenie, zarówno z punktu widzenia jego funkcjonalności, zastosowanych rozwiązań ma dać Miastu szansę na to, żeby prawie 80% kosztów było dofinansowanych ze środków NFOŚ.

 

Pytanie z Sali:

Czy jak powstanie Ekoport, to zostaną zabrane kubły na odpady zielone?

Dyrektor Paweł Adamczyk

Absolutnie nie. Stosowane elementy mają wzajemnie się uzupełniać. Nie wszyscy mieszkańcy korzystają z możliwości odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Jest to usługa o charakterze fakultatywnym. Kto chce, ma do tego prawo, kto nie chce mieć takiego pojemnika u siebie korzysta z możliwości  przekazywania tych odpadów do Ekoportu.

Mieszkaniec

Pytanie dotyczące istniejących Ekoportów, które są wkomponowane w różne miejsca. Jedne bliżej zabudowań mieszkalnych, drugie dalej. Czy od mieszkańców, którzy zamieszkują w bezpośrednim sąsiedztwie Ekoportów były jakieś  pretensje czy krytyczne uwagi?

Pani Jolanta Tarnowska Jurkiewicz

Od 1999 roku w Mieście są prowadzone te punkty. W tej chwili jest ich 7. Od początku istnienia nie wpłynęła ani jedna uwaga krytyczna. Ani jeden mieszkaniec nie był niezadowolony z tego, że taki punkt jest. Na ul. Górnej punkt o charakterze lokalnym, usytuowany w dzielnicy sypialnianej z niską zabudową – mieszkańcy bardzo sobie chwalą, korzystają.

 

Jan Owsianowki

 Obiekt ma być zlokalizowany w zlewni potoku Osówka, w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Nawet w przypadku uszczelniania najnowocześniejszymi technologiami w przypadku tzw. ulewy (fachowo: deszcz nawalny), zostanie spłukane wszystko. Prośba o zadbanie o tereny zielone, parkowo – leśne. Prośba do Rady Osiedla o zdecydowany protest tej lokalizacji. Decyzja o planowaniu Ekoportu w takim miejscu to bezkarność. Miasto łamie wiele przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody. Łamie ustawę prawa wodnego, które zabrania lokalizacji tego typu obiektów w okolicy zlewni wodnych. Złamany został również Kodeks postępowania administracyjnego przez pozbawienie mieszkańców tego, że nie są stroną w tym sporze.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec

 

Przypomnienie, że spotkanie odbywa się w celu informacyjnym. Mieszkańcy zostali zaproszeni, aby mogli zobaczyć jak w przyszłości ma Ekoport wyglądać.

 

Dyrektor Paweł Adamczyk

Propozycja utworzenia Ekoportu jest z jednej strony elementem zagospodarowania terenu a z drugiej będzie pełniło funkcje, które będą wspomagały zapobieganie zanieczyszczenia tego terenu.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec

 

Czy jest możliwość cofnięcia tej inwestycji, jeżeli tak, to co tam może powstać?

 

Dyrektor Paweł Adamczyk

Tak, inwestycja się jeszcze nie rozpoczęła, proces inwestycyjny nie trwa. W takiej sytuacji teren ten przez najbliższe kilka lat będzie szukał możliwości swojego zagospodarowania. Nie ma na dzisiaj innego projektu zagospodarowania tego terenu. Został on uwolniony w grudniu 2014 roku, kiedy dotychczasowy dzierżawca doprowadził do ruiny budynki, które tam są i do takiego stanu, w którym ta lokalizacja się znajduje dzisiaj. Lokalizacja ta jest w dyspozycji Miasta od stycznia ubiegłego roku. Wtedy jako potencjalny, możliwy sposób zagospodarowania tego terenu, biorąc pod uwagę wpisanie Ekoportu w system gospodarowania odpadami w Szczecinie wzięto tę lokalizację pod uwagę.

Miasto może wybudować Ekoport poza nieruchomościami zamieszkałymi, w dalekiej odległości ze świadomością wydania środków w wysokości kilku mln złotych, tylko nikt z tego nie będzie korzystał.

Poznanie argumentów przytoczonych przez mieszkańców jest asumptem do tego, aby jeszcze raz przeanalizować ten projekt, czy jest rzeczywiście jakikolwiek element ryzyka związany z tym, że któryś odpad gromadzony w Ekoporcie może stanowic element negatywny.

 

Mieszkaniec

 

Pytanie techniczne dotyczące Ekoportu. Zaprojektowany jest cały w parterze. Istnieją Ekoporty piętrowe. W celu wyrzucenia odpadu wjeżdża się na rampę i z góry wrzuca do kontenera. Czy takie rozwiązanie było brane pod uwagę?

 

Pani Krystyna Hańczuk

 

Analizie były poddane wszystkie sposoby zorganizowania Ekoportu. Od takiego rozwiązania odstąpiono z dwóch powodów. Po pierwsze, to zbyt mały teren do zorganizowania takiej komunikacji (zrobienie ramp i zabezpieczenie dojazdu). Drugim aspektem był fakt, że na tych wysokich rampach (2,0 – 2,5 m) trzeba zrobić barierki zabezpieczające, żeby nikt nie wpadł do tych kontenerów. Takie są wymagania BHP. Ekonomia takiego Ekoportu i zajęcia placu nie sprawdziła się.

 

Mieszkaniec osiedla Tatrzańskiego

 

Śmietniki na terenie osiedla nie są zamykane. Osoby szperające w pojemnikach codziennie rozsypują śmieci wokół. Przy śmietnikach można zobaczyć muszle klozetowe, farby, gruz a nawet wannę. Te śmieci są bez jakiejkolwiek kontroli.

Ma nadzieję, że jeśli powstanie Ekoport będzie większy porządek na osiedlu.

 

Mieszkaniec

 

Kiedy mieszkańcy dowiedzą się w sprawie Ekoportu po tej burzliwej dyskusji, która niczego nie wniosła?

 

Dyrektor Paweł Adamczyk

Na zadawane pytania odpowiadano merytorycznie, opierając się na praktyce. Zobowiązanie przedłożenia przebiegu  rozmowy przełożonym przed podjęciem ostatecznej decyzji o lokalizacji tego Ekoportu.

 

Pani Jolanta Tarnowska Jurkiewicz

Pytanie dotyczące zorganizowania wyjazdu studyjnego do eksportów, czy są osoby zainteresowane takim wyjazdem. – bez odpowiedzi

 Mieszkaniec

Prośba o zaprotokołowanie, że zebranie informacyjne odbyło się po zatwierdzeniu  projektu do realizacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Uwaga dotycząca rozmieszczenia zawiadomień o spotkaniu.

Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec

Zaproszenia były rozwieszone na całej ulicy Arkońskiej, na osiedlu Tatrzańskim, przy Stokrotce i przy obiekcie handlowym na ul. Chopina.

Prośba o dostarczenie wizualizacji projektu do Rady Osiedla, aby zainteresowani mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.

Informacja, że projekt znajduje się i jest do wglądu w WGKiOŚ.

 

Zakończenie zebrania.

Ze względu na kazuistyczny i miejscami burzliwy przebieg dyskusji protokół może być niedokładny.

Protokołowała:

Jolanta Paszkowska