Protokół Nr II/02/2022 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 14.02.2022 r.

Nr aktu: 
II/02/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 luty, 2022

Protokół  Nr II/02/2022

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 14.02.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad .
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 15.11.2021 r.-   przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 31.01.2022 r.- przyjęcie protokołu.
  5. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków Budżetu Inwestycyjnego na dofinansowanie inwestycji miejskiej „Rewitalizacja Parku im. F. Chopina w Szczecinie – etap I”.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 15.11.2021 r. został przyjęty 9 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się.

Ad. 4.

            Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 31.01.2022 r. został przyjęty 7 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi.

 

Ad. 5.

            Przewodnicząca poinformowała, że Strażnik Miejski był przed zebraniem. Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłosiła parkowanie na terenie zielonym na ulicy Wiosny Ludów.

O godzinie 18:23 na zebranie dołączyła Pani Anna Ogrodnik.

Przewodnicząca przekazała propozycję mieszkańców ulicy Sopockiej dotyczącą zmiany kolejności parkowania

Na ulicy Wojciechowskiego leżał ścięty znak drogowy B36. Przewodnicząca przekazała problem do ZDiTM, znak został naprawiony. Na ulicy  Arkońskiej, w kierunku pętli tramwajowej pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem były również zniszczone, prawdopodobnie odcięte znaki.

Przewodnicząca zgłosiła Policji i Straży Miejskiej, że za zabytkowym przystankiem tramwajowym na ulicy Arkońskiej śpi i przebywa bezdomny człowiek.

Pani Teresa Kawecka Baumgart poruszyła temat pożaru w piwnicy budynku przy ulicy Wiosny Ludów 24.

O godzinie 18:28 na zebranie dołączył Pan Krzysztof Chmielewski.

Na zebraniu nie byli obecni dzielnicowi Policji.

Przewodnicząca prosi aby w sprawach dotyczących bezpieczeństwa  na osiedlu informować mailowo.  

Ad.6

            Przewodnicząca poinformowała, że jest wykonany projekt rewitalizacji Parku im. F. Chopina. Proponuje aby środki, które Rada posiada w ramach  Współfinansowania Inwestycji Rad Osiedli przeznaczyć na realizację tego projektu.  Rewitalizacja jest inwestycją miejską a w przypadku takiej inwestycji Rada Osiedla nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych. Ze względów finansowych projekt podzielony jest na etapy.

Przewodnicząca przeczytała projekt uchwały Rady Osiedla. Głos zabrał Pan Andrzej Radziwinowicz. Zadał pytanie, czego dotyczy etap I.

Przewodnicząca wyjaśniła, że I etap obejmuje aleję kasztanową, siłownię, boisko w parku i plac zabaw. Szczegółowy zakres remontu będzie znany wtedy, kiedy będzie wiadomo jakimi środkami Miasto dysponuje na tą inwestycję. Po przekazaniu przez Radę Osiedla 1 mln złotych Miasto zadecyduje ile jeszcze środków dołoży i co w tym zakresie będzie można zrobić.

Pan Andrzej Radziwinowicz poinformował, że projekt nie był opiniowany przez Radę Osiedla. Nie ustalono ile drzew zostanie wyciętych. Rada Osiedla przeznacza środki w wysokości 1 mln zł. Nie było wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych aby się dowiedzieć jakie są potrzeby mieszkańców. Obecnie brak jest pewności czy środki Rady Osiedla zostaną wykorzystane, czy nie zostaną w budżecie miasta. Pan Radziwinowicz wnioskuje aby Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawił konkretny plan, na co zostanie wydatkowany 1 mln złotych Rady Osiedla, jakie są plany Miasta dotyczące współfinansowania inwestycji.

Przewodnicząca wyjaśniła, że przed przystąpieniem do projektu w parku przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja drzew. Obecnie nie jest ona aktualna ze względu na fakt, że wiele drzew zostało zniszczonych przez wichurę i na obecną chwilę nikt nie jest w stanie zadeklarować ilości drzew do wycinki. W trakcie rewitalizacji Parku nie będą wycinane żadne zdrowe drzewa.

Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje, aby najpierw urząd przedstawił Radzie Osiedla konkretny, szczegółowy projekt przedstawiający co zostanie zrobione za 1 mln złotych przekazanych przez Radę Osiedla. Dopiero mając taką wiedzę Rada powinna głosować nad uchwałą. Uważa, że do końca kadencji Rada mogłaby wykonać dla osiedla kilka konkretnych rzeczy. Obawia się czy milion zł przekazany przez Radę znajdzie się w Budżecie Miasta.

Przewodnicząca uważa, że jest to niemożliwe. Obecnie nikt nie wyrazi zgody na przystąpienie do jakichkolwiek projektów.

Pani Teresa Kawecka Baumgart uważa, ze omawiany projekt jest bardzo ambitny, zbyt skomplikowany. Powinien zostać zmieniony, uproszczony. Projekt powinien być jeszcze raz przejrzany i dostosowany do skromnych możliwości samorządów.

Pan Andrzej Radziwinowicz, w związku z faktem, że w kwietniu Rada Miasta będzie przygotowywała poprawki do Budżetu Miasta, prosi Przewodniczącą o deklarację, że milion złotych  Rady Osiedla powiększony o środki Miasta znajdzie się w Budżecie Miasta.

O godzinie 19:03 zebranie opuścił Pan Adam Lau.

Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwała została przygotowana po konsultacji z WGK. Przy najbliższej sesji budżetowej środku zostaną ujęte.

Jeżeli środki nie zostaną przekazane do Budżetu, Pan Andrzej Radziwinowicz złoży kontr-uchwałę.

Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 1 mln zł ze środków inwestycyjnych Rady Osiedla na dofinansowanie inwestycji miejskiej „Rewitalizacja Parku im. F. Chopina w Szczecinie
– etap I”.

Uchwała została podjęta 9 głosami za, 2 osoby wstrzymały się. 

 

 

 

Ad.7

 

Przewodnicząca poinformowała, że Urząd Wojewódzki przekazał do Urzędu Miasta i innych jednostek Miasta maseczki jednorazowe. Rada Osiedla otrzymała 1 500 maseczek, które zostały rozdane mieszkańcom.

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek mieszkańca osiedla dotyczący naprawy alejek uszkodzonych podczas remontu Strumienia Warszewiec.

 

Ad.8

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska